Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Новембар 2015.

 Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец новембар 2015. године са мишљењем. (Уговор бр. В-404-10/2015-7 од 11.03.2015.)

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 7 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 120.93 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 154.31 мг/м2/дан на мерном месту Језеро. На мерном месту Микронасеље концентрација је била 149.38 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина свим мерним местима: Језеро 6.51, ЗЗЈЗ 6.19, Микронасеље 6.86.
Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 10.43 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 36.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 13.97 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 52.0 µг/м3 што је изнад прописаних граница. Прекорачење МДК је детектовано током 1 дана (03.11.2015.).
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 15.8 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 19.03 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 28.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 38.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 6.8 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 5.2 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 109 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 15.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 9.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечна месечна концентрација приземног озона је 11.0 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 15.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 31.0 до 53.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 41.7 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је такође током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 40 до 85 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 62.9 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3 ), а кретала се од 75.0 до 163 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 104.4 µг/м3 што јесте изнад граница ГВ). На мерном месту Микронасеље је такође током свих 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 62.0 до 207.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 115.7 µг/м3 и јесте изнад граница ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на оба мерна места су прекорачене у свим узорцима или у 100%. Такође је упозоравајући податак што су сви узорци прекорачили и толерантну вредност-ТВ .Максимално измерена концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 05.11.2015., а на Микронасељу 03.11.2015.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 6 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 27.85 µг/м3 ) или у 85.71% мерења, а кретала се од 15.0 до 84.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 50.9 µг/м3 што јесте изнад граница ГВ). У 5 од 7 узорака прекорачена је толерантна вредност или у 71.42%. Максимално измерена концентрација била је 17.11.2015.
Здравствени ефекти: Високе концентрације лебдећих честица у ваздуху утичу веома лоше на здравље, нарочино на људе са респираторним болестима: опструктивним (бронхитис хронични, астма, емфизем) и инфективним (ларингитис, бронхитис акутни, пнеумоније, и др) кардиоваскуларим болестима (повишен крвни притисак, ангина пецторис, инфарцт срца, поремећаји мождане циркулације) и нервним поремећајима (главобоље, узнемирености, поремећаји у пропустљивости крвно-мождане баријере). Нарочито осетљиве категорије људи су деца, хронични болесници, старе особе и труднице.
Предлог мера: Смањити емисују честица, коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте, а нарочито не користити отпад за загревање (гуме, пластика, тканине...)

 

Прегледајте све текстове из рубрике