Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јануар 2016.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 7 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 130.57 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 184.83 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. На мерном месту Језеро концентрација је била 164.54 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина свим мерним местима: Језеро 6.84, ЗЗЈЗ 7.08, Микронасеље 6.92.
Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 14.61 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 32.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 11.10 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 29.0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 18.84 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 17.94 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 33.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 29.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 3.81 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 4.0 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 105 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 7.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечна месечна концентрација приземног озона је 9.74 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 17.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 33.0 до 100.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 72.1 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је такође током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 36 до 101 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 69.4 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 2 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ) или у 71.42%, а кретала се од 22.0 до 131 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 53.1 µг/м3 што јесте изнад граница ГВ). На мерном месту Микронасеље је такође током 2 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) или у 71.42% и кретала се од 24.0 до 122.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 56.1 µг/м3 и јесте изнад граница ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је прекорачена у 3 од 7 узорака или у 42.85%, док је ДГО прекорачена у 6 од 7 узорака или у 85.71%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57.14% а ДГО у 5 од 7 узорака или у 71.42%. Такође је упозоравајући податак што су на оба мерна мест 2 од 7 узорака прекорачила и толерантну вредност-ТВ Максимално измерена концентрација на оба мерна места била је 20.01.2016.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 27.14 µг/м3 ) или у 100% мерења, а кретала се од 26.0 до 51.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 37.4 µг/м3 што јесте изнад граница ГВ). У 6 од 7 узорака прекорачена је толерантна вредност или у 85.71%.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике