Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2005.

Током фебруара 2005. године, на свих 6 мерних места извршена је анализа таложних материја са тешким металима (олово, кадмијум, цинк, жива), а на два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, и Микронасеље. На мерном месту ЗЗЗЗ мерена је и концентрација приземног озона.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама нормале (ГВИ је 450 мг/м2/дан) прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (а са њима, можемо рећи, и концентрације растворљивих - са сулфатима, хлоридима, амонијум јоном, калцијумом и магнезијумом - и нерастворљивих материја).

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником. Међутим, дошло је до пробијања просечне месечне концентрације за приземни озон (103,7 µг/м3 у односу на ГВИ од 85 µг/м3), који је мерен на мерном месту ЗЗЗЗ.

Исто тако, просечне месечне концентрације олова и цинка не одступају од норми поменутог Правилника ни на једном мерном месту. Концентрације живе су сасвим минималне и испод су границе детекције. Међутим, на мерним местима Језеро и Краљевића Марка 138 дошло је до пробоја концентрација кадмијума (ГВИ је 5 µг/м2/дан), које су биле 6,1 односно 5,3 µг/м2/дан.

Током фебруара извршено је мерење аерозагађења и на локацији економије у Новим Козарцима и то аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Концентрације укупних таложних материја као и концентрације растворених и нерастворених материја су у односу на Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92, у границама нормалних вредности. Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка су такође у границама прописаним Правилником. Концентрација живе је испод границе детекције.

 

Прегледајте све текстове из рубрике