Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2017.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-68/2017), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец октобар 2017. године достављени су следећи резултати:

На свих 12 мерних места извршена је аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 132,16 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ-Кикинда до 154,96 мг/м2/дан на мерном месту Језеро-Кикинда. На мерном месту Микронасеље-Кикинда концентрација је била 144.48 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима. (табела бр,1) Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ је била у границама прописаних Уредбом у селима и кретале су се од 121,03 мг/м2/дан на мерном месту у Накову до 222,3 мг/м2/дан на мерном месту у Р.селу. Табела бр.1 Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је и нормална пХ вредност падавина.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 4.35 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 16.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.74 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 8.0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 14.03 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 12.94 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 25.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 26.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 1.77 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 3.13 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 101 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 8.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 14.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 31.0 до 96.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 59.7 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током 3 од 7 дана концентрација била изнад граница прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 18 до 266 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 118.3 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 3 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 19.0 до 93,0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 51.3 µг/м3 што је изнад ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 3 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3) и кретала се од 14.0 до 152.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 75.4 µг/м3 и изнад је ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%, док је ДГО прекорачена у 6 од 7 узорака или у 85.71%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%, а ДГО у 5 од 7 узорака или у 71.42%.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике