Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јануар 2005.

Током јануара ове године ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА КИКИНДА извршио је мерења аерозагађења на 6 мерних места у Кикинди то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда

2.Микронасеље

3.Касарна

4.Језеро

5.Краљевића Марка 138

6.Вука Караџића 79

На свих 6 мерних места извршена је анализа таложних материја са тешким металима (олово, кадмијум, цинк, жива), а на два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, и Микронасеље. На мерном месту ЗЗЗЗ мерена је и концентрација приземног озона.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама нормале (ГВИ је 450 мг/м2/дан) прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (а са њима, можемо рећи, и концентрације растворљивих - са сулфатима, хлоридима, амонијум јоном, калцијумом и магнезијумом - и нерастворљивих материја). Исто тако, просечне месечне концентрације олова, кадмијума и цинка не одступају од норми поменутог Правилника ни на једном мерном месту. Концентрације живе су минималне и углавном су испод границе детекције.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником. Исто важи и за приземни озон, који је мерен на мерном месту ЗЗЗЗ.

Током јануара извршено је мерење аерозагађења и на локацији економије у Новим Козарцима и то аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Концентрације укупних таложних материја као и концентрације растворених и нерастворених материја су у односу на Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92, у границама нормалних вредности. Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка су такође у границама прописаним Правилником. Концентрација живе је испод границе детекције.

 

Прегледајте све текстове из рубрике