Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2018.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-68/2017), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец фебруар 2018. године достављени су следећи резултати:

На свих 12 мерних места извршена је аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 128,62 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ-Кикинда до 159,3 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље-Кикинда. На мерном месту Језеро-Кикинда концентрација је била 141.98 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима. (табела бр.1) Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ је била у границама прописаних Уредбом у селима и кретале су се од 113,85 мг/м2/дан на мерном месту у Иђош до 197,95 мг/м2/дан на мерном месту у Башаид. Табела бр.1 Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је и нормална пХ вредност падавина.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 3.5 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 8.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 4.96 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 12.0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 12.0 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 12.29 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 17.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 17.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 8.25 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 7.18 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 97 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 16.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 13.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 20.0 до 44.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 29.4 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у границама прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 20 до 67 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 36.1 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 18.0 до 38.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 26.7 µг/м3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 1 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3) и кретала се од 18.0 до 64.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 32.9 µг/м3 и у границама ГВ је). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је прекорачена у 1 од 7 узорака или у 14.29%, док је ДГО прекорачена у 2 од 7 узорака или у 25.57%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 25.57%, а ДГО у 4 од 7 узорака или у 57.14%.
 

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике