Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2019.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-26/2019), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец март 2019. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места у Кикинди и на 9 мерних места у селима извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 120.32 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 122.85 мг/м2/дан на мерном месту Језеро. На мерном месту Микронасеље концентрација је била 122,24 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима: Језеро 6.274 и Микронасеље 6.2, док је на мерном месту ЗЗЈЗ пХ вредност снижена и износи 5.85. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ је била у границама прописаним Уредбом, а кретале су се од 97,89 мг/м2/дан на мерном месту у Н.Козарци до 210,0 мг/м2/дан на мерном месту у Наково. Табела бр.1. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је и нормална пХ вредност падавина.

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 3,84 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 13.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1,00 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација била 1.0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10,06µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10,0 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 11,0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 10.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 4,68 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 4,52 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 93 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 13.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 10.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 29,0 до 74.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 46,3 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од од 13.0 до 49.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 27,7 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ биле су у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 14.0 до 42.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 26,4 µг/м3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 11.0 до 41.0 µг/м3, (просечна месечна концентрација износи 24,0 µг/м3 и у границама ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28,57%, а ДГО је прекорачена у 3 од 7 узорака или у 42,85%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 1 од 7 или у 28,57% док је ДГО прекорачена такође у 3 од 7 узорака или 42,85%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 2 од 5 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25 µг/м3) или у 40%, а кретала се од 11.0 до 35.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 22,6 µг/м3 што је у границама за ГВ и ТВ).

 

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике