Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Новембар 2006.

Током месеца НОВЕМБРА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 24-А)
5.Језеро
6.Краљевића Марка 138 и
7.Градска кућа.

На свих 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и код Ливнице (лутајуће мерно место, Шумице 24-А), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току новембра на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље, у периоду од по 7 дана, мерене су и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 7 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су у границама прописаним Правилником на сва четири мерена мерна места.

Такође су и просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 18,5 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, као и дневне концентрације.

Концентрација укупних суспендованих честица је у шест од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 108 до 290 µг/м3.! На мерном месту Микронасеље дошло је до прекорачења горњих граничних вредности концентрација (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у току свих 7 дана или у току 100% испитиваног периода .Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 200 до 841 µг/м3 (7 пута виша вредност од прописане).

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је током овог месеца била и даље релативно висока на Микронасељу и износила је 18,3 односно 12,5 µг/м3.(виша у односу на прошли месец) Концентрација цинка је такође била релативно висока и износила је од 13,8 односно 14,4 µг/м3.на мерном месту ЗЗЗЗ. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На истом мерном месту ЗЗЗЗ је концентрација мангана у суспенованим честицама била испод ГВИ.

Дакле, можемо констатовати да су и даље повишене вредности концентрација суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље, при чему је на Микронасељу достигла 7 пута вишу вредност од прописане, те да су концентрације алуминијума и цинка из суспендованих честица у ваздуху још релативно високе. Концентрације кадмијумна, олова, живе и мангана су из суспендованих честица биле мирне и далеко испод ГВИ.

Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја ни на једном мерном месту у аероседименту, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ и азот-диоксид као ни озон, током протеклог месеца, такође нису биле повишене

 

Прегледајте све текстове из рубрике