Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2020.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-33/2020), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец децембар 2020. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На једном мерном месту извршена је и анализа сумпордиоксида и чађи- ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на једном мерном месту анализе азотдиоксида- ЗЗЈЗ.
У току месеца на једном мерном месту, ЗЗЈЗ у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица, а на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на једном мерном месту током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 81.34 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље Кикинда до 101.68 мг/м2/дан на мерном месту СЦ Језеро Кикинда. На мерном месту ЗЗЈЗ Кикинда концентрација је била 97,76 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима: Језеро 6.33 и Микронасеље 6.17, и на мерном месту ЗЗЈЗ 6.3.
Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама и износила 6.68 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила мање 9.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била мања од 6.58 µг/м3 што је у прописаним границама, као и максимално измерена просечна дневна концентрација која такође износи мање од 14.0 µг/м3.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) и износи 10.03 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.03 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 11.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 11.0 µг/м3 што је у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) и износи – 1,81 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 89 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 25,0 до 98.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 44,4 µг/м3 и у прописаним границама је).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 1 од 7 дана или у 14,28% на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 16.0 до 59.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 27,3 µг/м3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је свих 7 дана концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 19.0 до 41.0 µг/м3, (просечна месечна концентрација износи 28,7 µг/м3 и у границама ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 1 узорку-14,28%, док је ДГО прекорачена у 3 од 7 узорка или у 42,85%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 2 узорка или у 28,57%, а ДГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57,14%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током1 од 5 дана или у 20% на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25 µг/м3), а кретала се од 7.0 до 41.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 20,8 µг/м3 што је у границама за ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике