Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Септембар 2006.

Током месеца СЕПТЕМБРА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Милошевачки друм)
5.Језеро
6.Краљевића Марка 138 и
7.Градска кућа.

На 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Милошевачки друм (лутајуће мерно место), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.
У току месеца септембра на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 6 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 6 мерних места.
Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су у границама прописаним Правилником на сва четири мерена мерна места.

Такође су и просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 8,9 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, као и дневне концентрације.

Концентрација укупних суспенованих честица је свих седам дана мерења на мерном месту Микронасеље била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се 346 до 977 µг/м3.! Концентрације живе је у границама прописаним Правилником. Концентрација кадмијума је била у висини граничне вредности у једном мерењу, док је у другом, била троструко виша од прописане – 0.03 µг/м3 (ГВИ је 0.01 µг/м3). Концентрација олова је у првом мерењу била у прописаним границама, док је у другом на горњој граничној вредности -1.01 µг/м3 (1.0 µг/м3).

Концентрација алуминијума је током овог месеца изузетно висока. У односу на претходни месец је двоструко односно троструко виша и износи 14,05 и 22,22 µг/м3. Концентрација цинка је такође прилично висока и износи од 15.9 до 22.0 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЗЗ концентрација укупних суспенованих честица је свих 7 дана изнад прописане границе, а креће се од 143 до 254 µг/м3, док су тешки метали: кадмијум, олово, манган и жива у прописаним границама, иако је концентрација мангана близу горње граничне вредности. Концентрација цинка је релативно висока и износи 8.2 µг/м3.

Дакле, можемо констатовати да је повишена вредност концентрације суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље, при чему је на Микронасељу достигла и петостуко вишу вредност од прописане, те да је концентрација кадмијума повишена, а концентрација олова гранично висока на том мерном месту, а концентрација алуминијума и цинка из суспендованих честица ваздуха висока.

Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја ни на једном мерном месту у аероседименту, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матарија. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ и азот-диоксид и озон, током протеклог месеца, такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике