Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2023.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда, а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец март 2023. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места у Кикинди и на 9 мерних места у селима извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µm (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µm (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 121.9 mg/m2/дан на мерном месту СЦ Језеро до 153.43 mg/m2/дан на мерном ЗЗЈЗ. На мерном месту Микронасеље концентрација је била 127.89 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 6.9, ЗЗЈЗ 7.1, а на мерном месту Микронасеље износи 7.06. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ су биле у границама прописаним Уредбом, а кретале су се од 107.83 mg/m2/дан на мерном месту у Мокрину до 182.9 mg/m2/дан на мерном месту у Б.Топола. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је нормална pH вредност падавина у свим селима. Концентрације тешких метала и металоида олово, кадмијум, цинк и жива мерених методом аероседимента су биле у складу са вредностима према стручних доктринама за олово кадмијум и живу и цинк на сва три мерна места у Кикинди. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/m3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама и износила је 6.35 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која износи 12.0 µg/m3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 6.35 µg/m3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација била 14.0 µg/m3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– од 10.06 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.13 µg/m3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 11.0 µg/m3, а на мерном месту Микронасеље 14.0 µg/m3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида (NO2) су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 1.48 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 7.0 µg/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретала се од 31.0 до 67.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 47.4 µg/m3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих od 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µg/m3), а кретала се од 19.0 до 41.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 28.3 µg/m3 што је у границама за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 2 од 7 дана концентрација или у 28.57%, је била изнад граница прописаних Уредбом (ГВ је 50 µg/m3) и кретала се од од 12.0 до 71.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 37.14 µg/m3 што у границама за ГВ). Сходно претходној анализи у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28.57%, а ДГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57.14%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28.57%, а ДГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ није прекорачена ни у једном узорку или у 0% узорака према Уредби (ГВ од 25 µg/m3, ТВ 25 µg/m3), а кретала се од 11.0 до 23,0 µg/m3 (просечна месечна концентрација је 18,2 µg/m3 што је у границама за ГВ и ТВ).

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике