Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2007.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:
Врста узорка: падавине, ваздух
Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:
Место узорковања:
1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље Партизанска 17 Кикинда
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Башаидски друм 18) Кикинда
5.Језеро Кикинда
6.Краљевића Марка 138 Кикинда
7.Градска кућа Кикинда

Датум издавања резултата: 17.10.2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године шаљемо Вам извештај за месец ОКТОБАР 2007. године са мишљењем.

На 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Лутајуће мерно место, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца октобра на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима биле у прописаним границама за имисију Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су се кретале у уобичајеним границама.

Концентрације тешких метала олова и кадмијума мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места. Концентрације цинка одступају од норми прописаних Правилником на мерним местима : ЗЗЈЗ ( цинка четири пута више од дозвољене вредности- 1981 µг/м2/дан), Микронасеље Партизанска 17 (424 µг/м2/дан ), Лутајуће мерно место ( 929 µг/м2/дан ), Ђуре Јакшића 7/а (650 µг/м2/дан).

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида су биле на свим мерним местима у прописаним границама (ГВИ је 150 µг/м3), осим на Лутајућем мерном месту где је дошло до прекорачења дневних концентрација сумпор-диоксида током четири дана (11,12,13 и 24 октобра) . Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 7,2 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 29 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је четири од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 83 до 176 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током свих седам дана. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 129 до 427 µг/м3. Констатујемо да су овог месеца концентрације укупних суспендованих честица, нешто више у односу на претходни месец и да су на мерном месту Микронасеље регистроване током читавог периода мерења.(свих седам дана).

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума.Измерена концентрација олова у суспендованим честицама на мерном месту Микронасеље је током једног дана мерења (27 октобра) незнатно прекорачила ГВИ (1,21 µг/м3 ). Концентрација алуминијума је током овог месеца нешто виша у односу на претходни месец и износила је 75 односно 77 µг/м3. Концентрација цинка је и даље на релативно високом нивоу и била је значајно виша током протеклог месеца у односу на претходни и износила је од 80 до 142 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је испод ГВИ.

Можемо констатовати да се стање аерозагађења погоршало у односу на претходни месец, јер су концентрације цинка и алуминијума у суспендованим честицама током овог месеца и даље на релативно високом нивоу и знатно су више у односу на претходни месец.

Вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЈЗ и Микронасеље су такође нешто више у односу на претходни месец, а на мерном месту Микронасеље су регистроване током читавог периода мерења.(свих седам дана).

Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су далеко испод ГВИ, осим незнатно повишене концентрације олова током једног дана мерења на мерном месту Микронасеље. Концентрације укупних таложних материја су биле у прописаним границама. Вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама су такође у прописаним границама, осим вредности цинка које су биле високе, повишене на четири мерна места, а на мерном месту ЗЗЈЗ и четири пута више од дозвољене вредности- 1981 µг/м2/дан).
Основне загађујуће материје - чађ, кисели оксиди, азот-диоксид и озон током протеклог месеца бележе уобичајено ниске вредности, осим на Лутајућем мерном месту где је дошло до прекорачења дневних концентрација сумпор-диоксида током четири дана (11,12,13 и 24 октобра)

 

Прегледајте све текстове из рубрике