Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Август 2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године, током месеца АВГУСТА 2007. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 24-А)
5.Језеро
6.Краљевића Марка 138 и
7.Градска кућа.

На 6 од 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На мерном месту Градска кућа није било аероседимента. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Лутајуће мерно место, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца августа на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрација укупних таложних материја је на једном мерном месту: ЗЗЗЗ, прекорачила граничну вредност имисије (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан) и износила је 546,96 мг/м2/дан, док је на осталим мерним местима била у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође имају знатно више вредности од уобичајених на истом мерном месту (ЗЗЗЗ), док су на осталим мерним местима у уобичајеним границама.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне концентрације киселих оксида су биле у прописаним границама, али се другој половини месеца уочава значајан пораст дневних концентрација, где се у појединим данима концентрације приближавају гранично дозвољеним вредностима. Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 10,8 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 41 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је четири од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 63 до 169 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у пет од седам дана. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 74 до 281 µг/м3. Констатујемо да су овог месеца концентрације укупних суспендованих честица, сличне концентрацијама у претходном месецу.

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је током овог месеца је нешто виша у односу на претходни месец и износила је 31односно 35 µг/м3. Концентрација цинка износила је од 12,5 до 19,3 µг/м3, дакле нешто је нижа у односу на претходни месец. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспенованим честицама била је испод ГВИ.

Можемо констатовати да се стање аерозагађења погоршало у односу на претходни месец, јер кисели оксиди током овог месеца имају знатно више концентрације у односу на претходни месец.

Вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЈЗ и Микронасеље су сличне као у јулу. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су далеко испод ГВИ. Концентрација укупних таложних материја је била повишена на једном мерном месту, а вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама су биле у прописаним границама. Остале основне загађујуће материје - чађ, азот-диоксид и озон током протеклог месеца бележе уобичајено ниске вредности.

Преузмите табеларни приказ  

 

Прегледајте све текстове из рубрике