Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Мај 2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године, током месеца МАЈА 2007. године извршена су мерења аерозагађења на 4 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 24-А)

На свих 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Код Ливнице (лутајуће мерно место, Шумице 24-А), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца маја на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 7 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 27,1 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је три од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 191 до 77 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је такође дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у шест од седам дана или у 43% односно 86% испитиваног периода. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 69 до 411 µг/м3.

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је и током овог месеца такође била изузетно висока и износила је 57 односно 41 µг/м3. Концентрација цинка је такође била висока на оба мерна места и кретала се од 16 до 64 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЗЗ концентрација мангана у суспенованим честицама била је испод ГВИ.

Поново дакле, констатујемо да се стање уопште није значајно променило, те да су и даље повишене вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље, као и да су поново повишене концентрације алуминијума и цинка из суспендованих честица. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су далеко испод ГВИ.

Концентрације укупних таложних материја нису биле повишене, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ, азот-диоксид и озон током протеклог месеца, су биле у прописаним границама.

Наглашавамо да дугорочно посматрано, повишена концентрација суспендованих честица у ваздуху представља један од водећих узрочника у појави хроничних опструктивних болести органа за дисање, дакле хроничног бронхитиса, астме и емфизема плућа, као и фактор који ће неповољно утицати на клиничку слику акутних болести органа за дисање.

 

Прегледајте све текстове из рубрике