Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2007.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 056/2007 од 01. 01. 2007. године, током АПРИЛА 2007. године извршена су мерења аерозагађења на 4 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1.ЗЗЗЗ Кикинда
2.Микронасеље
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 24-А)

Током априла месеца није извршена анализа аероседимента, као ни концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, јер није било падавина! На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Код Ливнице (лутајуће мерно место, Шумице 24-А), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.
У току месеца априла на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима у границама прописаним Правилником.
Просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 47,9 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, али је 05.04.2007 дошло до прекорачења концентрације озона где је измерена концентрација била 109 µг/м3.

Концентрација укупних суспендованих честица је свих седам дана мерења на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 215 до 412 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је такође дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица у свих седам дана или у току 100% испитиваног периода. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 161 до 501 µг/м3.

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је и током овог месеца такође била изузетно висока и износила је 71,9 односно 41 µг/м3. Концентрација цинка је такође била висока на оба мерна места и кретала се од 53 до 136 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЗЗ концентрација мангана у суспенованим честицама била је испод ГВИ.

Поново дакле, констатујемо да се стање уопште није променило, те да су и даље повишене вредности концентрација укупних суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље у 100% испитиваних узорака, као и да су поново повишене концентрације алуминијума и цинка из суспендованих честица. Концентрације кадмијума, олова, живе и мангана у суспендованим честицама су далеко испод ГВИ.

Даље, можемо констатовати да је током протеклог месеца била повишена концентрација озона у једном дану. Концентрације укупних таложних материја нису анализиране услед недостатка падавина, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ и азот-диоксид, током протеклог месеца, су биле у прописаним границама.

Дугорочно посматрано, повишена концентрација суспендованих честица у ваздуху представља један од водећих узрочника у појави хроничних опструктивних болести органа за дисање, дакле хроничног бронхитиса, астме и емфизема плућа, као и фактор који ће неповољно утицати на клиничку слику акутних болести органа за дисање.

 

Прегледајте све текстове из рубрике