Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2008.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:
Врста узорка: падавине, ваздух
Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:
Место узорковања:
1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље Партизанска 17 Кикинда
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Башаидски друм 18) Кикинда
5.Језеро Кикинда
6.Краљевића Марка 138 Кикинда
7.Градска кућа Кикинда

Датум издавања резултата: 11.03.2008.

 

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 0481/2008 од 28. 01. 2008. године шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2008. године са мишљењем.

На 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Лутајуће мерно место, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца фебруара на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима биле у прописаним границама за имисију Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су се кретале у уобичајеним границама.

Концентрације тешких метала цинка, олова и кадмијума мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места.

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље-Башаидски друм и Нови Козарци била у границама прописаним Правилником, али је на мерном месту Микронасеље-ОШ Жарко Зрењанин 05.02.08. и 26.02.08. прекорачила граничну вредност имисије и имала концентрацију од 52 µг/м3. Средња месечна концентрација на овом мерном месту је такође виша у односу на претходне месеце и износи 19,1 µг/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида су биле на свим мерним местима у прописаним границама (ГВИ је 150 µг/м3). Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 9,8 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 32 µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је четири од седам дана мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 63 до 205 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током свих седам дана. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 143 до 236 µг/м3. Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца бележе сличне вредности као и у претходном месецу.

Концентрације живе, кадмијума и олова су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Концентрација алуминијума је током овог месеца нижа у односу на претходни месец и износила је 46 односно 33 µг/м3 (претходни месец 155.1 односно 196.7 µг/м3). Концентрација цинка је нешто нижа у односу на претходни месец и износила је од 52 до 68 µг/м3 (претходни месец од 71.1  до 87.4 µг/м3). (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је испод ГВИ.

Можемо констатовати да је стање аерозагађења слично као и претходног месеца. Константно су повишене концентрације укупних суспендованих материја на једном мерном месту (Микронасеље) и у 57% времена мерења на другом мерном месту (ЗЗЈЗ), а концентрација чађи је била повишена током два дана у посматраном месецу.

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике