Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2008.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:
Врста узорка: падавине, ваздух
Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:
Место узорковања:
1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље Партизанска 17 Кикинда
3.Нови Козарци
4.Лутајуће мерно место (Микронасеље код Ливнице) Кикинда
5.СРЦ "Језеро" Кикинда
6.Краљевића Марка 138 Кикинда
7.Градска кућа Кикинда

Датум издавања резултата: 18.08.2008.

 

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. 01- 0481/2008 од 28. 01. 2008. године шаљемо Вам извештај за месец јул 2008. године са мишљењем. 

На 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Лутајуће мерно место, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца јула на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум. 

Концентрације укупних таложних материја су на три мерна места биле изнад граница прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан) и то на мерним местима ЗЗЈЗ (855 мг/м2/дан), СРЦ Језеро (578 мг/м2/дан) и Нови Козарци (767 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су на поменутим мерним местима бележиле више вредности од уобичајених.

Концентрације тешких метала олова, цинка и кадмијума мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 7 мерних места. 

Концентрација чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је на свим мерним местима била у границама прописаним Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама (ГВИ је 150 µг/м3). Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 6,3 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 25 µг/м3 су такође у прописаним границама. 

Концентрација укупних суспендованих честица је у током свих седам дана мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним Правилником ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 44 до 91 µг/м3.. На мерном месту Микронасеље такође је није дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током. Вредности концентрација укупних суспендованих честица су се кретале од 49 до 128 µг/м3. Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају ниже вредности у односу на претходни месец, нарочито на мерном месту ЗЗЈЗ.

Концентрације живе, кадмијума и олова су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Концентрација алуминијума је током овог месеца нешто виша у односу на  претходни месец и износи 138.01 односно 145.67 µг/м3 (претходни месец 33.69 односно 51.22  µг/м3). Концентрација цинка је значајно нижа у односу на претходни месец и испод границе детекције. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је испод ГВИ.

 

Прегледајте све текстове из рубрике