Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2009.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 18.05.2009.

На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда бр. II-031-70/2009 од 10. 04. 2009. године шаљемо Вам извештај за месец април 2009. године са мишљењем.

На 3 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем нису одређене концентрације укупних таложних материја и тешких метала (олово, кадмијум, цинк) због недовољне количине падавина, док су релевантни ањони и катјони, као и битне физичкохемијске особине падавина одређени. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца априла на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја нису могле бити одређене те се не могу оценити Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале уобичајене вредности. Физичкохемијске особине падавина имају уобичајене вредности (пХ и електропроводљивост)

Концентрације тешких метала олова, цинка и кадмијума мерених методом аероседимента, нису могле бити анализиране, такође због недостатка падавина (недовољна количина узорка).

Просечне дневне и просечне месечне концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су биле на свим мерним местима у прописаним границама (22 и 24 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 32 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 41 µг/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације киселих оксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 24 и 20 µг/м3 (ГВИ је 150 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 53 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 39 µг/м3.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на свим мерним местима- 10 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 18 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 23 µг/м3.

Просечна месечна концентрација приземног озона од 1,0 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) као и максимална дневна концентрација од 4µг/м3 су такође у прописаним границама.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних Правилником ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 125 до 181 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 154 µг/м3). На мерном месту Микронасеље такође је у свих седам дана дошло до прекорачења горњих граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца. Вредности концентрација укупних суспендованих честица на том мерном месту су се кретале од 165 до 297 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 227 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто више вредности на мерном мету ЗЗЈЗ и сличне вредности као претходног месеца на мерном месту Микронасеље у односу на претходни месец.

Концентрације кадмијума, живе и олова су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником на оба мерна места. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље имала вредноср између <0.125 и 9,1 µг/м3. Концентрација цинка је ниска као и претходног месеца и испод границе детекције. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је у прописаним границама 

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике