Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2010.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: Партизанска 70 

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 15.07.2010.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јун 2010. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље биле у границама прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92, 19/06. (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан, односно 300 мг/м2/дан за зону рекреације) и кретале су се од 196.17 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 248.21 мг/м2/дан. На мерном месту Језеро (зона рекреације) концентрација је била 190.2 мг/м2/дан, што је такође у оквиру ГВИ поменутог Правилника. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је релативно ниска пХ вредност падавина (6.01 у аероседименту Језеро 5.92 у аероседименту Микронасељу, и 5.55 у ароседименту ЗЗЈЗ).

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је на мерном месту Микронасеље била изнад Правилником прописане границе (ГВИ 400 мг/м2/дан) и износила 408.96 мг/м2/дан, а на мерном месту СРЦ Језеро 375.37 мг/м2/дан (ГВИ 200 мг/м2/дан)  На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација цинка је била у прописаним границама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 не прописује граничне вредности појединих супстанција у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 2.0 µг/м3 ЗЗЈЗ, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 6 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.3 µг/м3 а максимално измерена просечна дневна концентрација- 3 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом и Правилником.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – 3.0 µг/м3 ЗЗЈЗ и 3.0 µг/м3 Микронасеље (ГВИ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 3 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 3 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом и Правилником.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у границама прописаним поменутим Правилником на свим мерним местима – 3.1 µг/м3 ЗЗЈЗ и 2.7 µг/м3 Микронасеље (ГВИ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 8 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 7 µг/м3. Уредба не прописује доње и горње границе оцењивања за овај параметар, дневно изузев уа једносатни узорак или годишњу вредност

Просечна месечна концентрација приземног озона је 3,3 µг/м3 (ГВИ/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 6 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током три од седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаних Правилником (ГВИ од 120 µг/м3), а кретала се од 83 до 197 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 127.6 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током свих седам дана концентрација била изнад граничних вредности концентрације (ГВИ је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 137 до 291 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 204.4 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају знатно више вредности на оба мерна места у односу на претходни месец. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 не прописује граничне вредности за укупне суспендоване честице.

Концентрације олова, живе и кадмијума су у укупним суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником на оба мерна места. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље била од вредности границе детекције од <0.125 µг/м3 до 1.42 µг/м3. Концентрација цинка је на оба мерна места испод границе детекције од <0.02 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у суспендованим честицама била је у прописаним границама- испод границе детекције. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама

 

Прегледајте све текстове из рубрике