Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2010.

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда

2.Микронасеље: ОШ "Жарко Зрењанин" (гасови), Партизанска 70 (аероседимент), Бунар (сусп.чес.)

3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 15.11.2010.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец октобар 2010. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ, Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЈЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 48.75 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 90.31 мг/м2/дан на мерном месту Језеро. На мерном месту Микронасеље концентрација укупних таложних материја је била такође у прописаним границама и износила је 63.2 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је задовољавајућа пХ вредност падавина на свим мерним местима: на мерном месту ЗЗЈЗ је износила 6.55, на мерном месту Микронасеље износила је 6.2, а на мерном месту Језеро 6.15.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума, цинка и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама. Концентрација цинка је мерном месту ЗЗЈЗ око седам пута виша од мерног места Микронасеље и девет и по пута виша од концентрације на мерном месту Језеро (цинк ЗЗЈЗ: 165,76 µг/м2/дан)

Просечна месечна концентрације чађи (ГВ је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 10.9 µг/м3, као и максимално измерена просечна дневна концентрација- 47 µг/м3. Током 2 дана концентрација чађи је прекорачила границу толеранције (ГТ 25 µг/м3) и то 27.10. (34 µг/м3) и 29.10. (47 µг/м3) На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 4.9 µг/м3, а максимално измерена просечна дневна концентрација- 13 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама – <10 µг/м3 ЗЗЈЗ и <10.0 µг/м3 Микронасеље (ГВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална концентрација на оба мерна места била је <10.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама на свим мерним местима – 1.1 µг/м3 ЗЗЈЗ и 3.3 µг/м3 Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3) Максимална концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 5 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 8 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 2.0 µг/м3 (ГВИ/24 је - µг/м3), а максимална дневна концентрација је 2 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих седам дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним Уредбом (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 33 до 73 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 63.4 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током четири од седам дана концентрација била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µг/м3) укупних суспендованих честица током протеклог месеца и кретала се од 83 до 190 µг/м3 (просечна месечна концентрација је такође повећана и износи 138.0 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто ниже вредности на оба мерна места у односу на претходни месец.

Концентрације олова, живе и кадмијума су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама. Концентрација алуминијума је током овог месеца на мерном месту Микронасеље била испод границе детекције <0.125 µг/м3. Концентрација цинка је на оба мерна места била веома ниска. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација мангана у укупним суспендованим честицама биле су у складу са а стручним доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

 

Прегледајте све текстове из рубрике