Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Септембар 2005.

На свих 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона, а на истом мерном месту је мерена концентрација укупних суспенованих честица, 7 дана, а у 2 дана и концентрација тешких метала (цинк, камијум, олово, жива, манган и бакар) у суспендованим честицама.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрација тешког метала цинка узорковане методом аероседимента, прекорачује на појединим местима ГВИ, током месеца септембра. Концентрација тешког метала цинка одступа од норми прописаних Правилником на једном мерном месту: ЗЗЗЗ где је измерена око 700% виша вредност од прописане (2797 µг/м2/дан у односу на ГВИ од 400 µг/м2/дан). Концентрације кадмијума и олова су у границама прописаних вредности. Концентрације живе су минималне и испод границе детекције.

Концентрација укупних суспенованих честица свих 7 дана била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 155.0 до 190.9 µг/м3. Концентрације тешких метала кадмијума, олова, мангана, живе су у границама прописаним правилником, концентрација тешког метала цинка је висока и износи 17 односно 20 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк), док је концентрација бакра ниска (нема прописане граничне вредности).

Дакле, можемо констатовати да су и даље повишене вредности концентрације цинка мерених у аероседименту и у суспендованим честицама.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником..

Током септембра извршено је мерење аерозагађења у селу Иђош и то киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације као и максималне дневне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрација укупних таложних материја је такође у границама прописаним Правилником од 450 мг/м2/дан, као и концентрације тешких метала кадмијума, цинка, олова и живе.

 

Прегледајте све текстове из рубрике