Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2011.

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : OPŠTINSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I ŽAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, n/r gđe Ljiljane Milekić
Adresa i sedište : Trg srpskih dobrovoljaca 12 Kikinda

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 13.01.2012.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2011. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 114.58 mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero do 153.87 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija UTM je iznosila 124.28 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: Jezero gde je izmeren pH 6.24, ZZJZ je iznosila 6.36, i Mikronaselje gde je iznosila 6.3.

Koncentracije teških metala olova, cinka, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 11.9 µg/m3, kao i maksimalno prosečna dnevna koncentracija 27 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 9.7 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 27 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 11.26 µg/m3 ZZJZ i 10.6 µg/m3 Mikronaselje (MDK prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 15.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 13.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama na svim mernim mestima – 4.23 µg/m3 ZZJZ i 3.6 µg/m3 Mikronaselje (MDK je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje takođe 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 6.39 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 10 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 1 od 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila povišena u odnosu na dozvoljenu vrednost prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 44.0 do 141 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 74.8 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom 10 od 14 dana koncentracija je bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 71 do 358µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je povećana i iznosi 174.4 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nižu prosečnu vrednost na oba mernom mestu u odnosu na prethodni mesec. Učestalost prekoračenja MDK je takođe manja na oba merna mesta ZZJZ (7.14% vremena merenja iznad MDK) Mikronaselje (71.4% vremena merenja iznad MDK) u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama. Koncentracije olova su bile znatno više u odnosu na prethodni mesec a, 10.12.2011. dostignuta je vrednost koja se smatra granično visokom vredosti, prema stručnim doktrinama.

M.P            Lekar specijalista higijene


 

Прегледајте све текстове из рубрике