Grb Kikinde

Gradonačelnik

Kratka biografija i opis radnog mesta gradonačelnika

Gradonačelnik Kikinde

Pavle MarkovPavle Markov je rođen u Novom Sadu 1973. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Kikindi. Dipolomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ujedno završio Beogradsku otvorenu školu. Od 2000. godine se bavi advokaturom.

Od 2004. godine do 2008. godine obavljao funkciju načelnika Gradske uprave grada Kikinde, a od 2012. godine je na funkciji narodnog poslanika Narodne Skupštine Republike Srbije.

Kao član Sportskog društva Crvena Zvezda iz Beograda nastupao u reprezentativnom dresu Savezne Republike Jugoslavije u atletici i bobu dvosedu.

Gradonačelnik je u drugom mandatu.

Govori engleski jezik.
Oženjen, otac sina Nikole.

Kontakt: +381230410105
E-mail: gradonacelnik@kikinda.org.rs

Gradonačelnika bira Skupština Grada, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine Grada.

Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Predsednik Skupštine Grada predlaže kandidata za gradonačelnika.

Kandidat za gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština Grada na isti način kao gradonačelnika.

Gradonačelniku i zameniku gradonačelnika izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini Grada.

Gradonačelnik i zamenik gradonačelnika su na stalnom radu u Gradu.

Gradonačelnik:

 • predstavlja i zastupa grad;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje skupština;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • usmerava i usklađuje rad Gradske uprave;
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom skupštine;
 • predsednik je gradskog veća;
 • predlaže Skupštini predsednika, zamenika predsednika i članove Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose;
 • daje saglasnost na cene komunalnih proizvoda i komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici;
 • prati rad i poslovanje javnih preduzeća i službi čiji je osnivač Grad
 • zaključuje kolektivne ugovore kod poslodavca sa javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad;
 • zaključuje ugovore o radu sa direktorima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupština Grada;
 • pokreće postupak za smenjivanje nosilaca funkcija u javnim preduzećima, ustanova i organizacijama;
 • osniva lokalnu službu za inspekciju i reviziju;
 • predlaže nadležnom republičkom, odnosno nadležnom organu Autonomne pokrajine Vojvodine prenos prava javne svojine na nepokretnosti koja je u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, u javnu svojinu Grada ;
 • odlučuje o davanju u zakup, davanju na korišćenje mesnim zajednicama, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad nepokretnosti koje su u javnoj svojini Grada, kao i o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada besteretnim pravnim poslom - poklonom ili jednostranom izjavom volje vlasnika nepokretnosti;
 • odlučuje o pribavljanju, otuđenju, davanju u zakup i na korišćenje pokretnih stvari koje su u svojini Grada;
 • daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih;
 • organizuje rad Gradske uprave, na predlog načelnika Gradske uprave,
 • podnosi žalbu Ustavnom sudu republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa opštine onemogući vršenje nadležnosti opštine