Grb Kikinde

Gradska uprava

Kratka biografija i opis radnog mesta načelnika Gradske uprave

Načelnik Gradske uprave

Ljuban SredićLJuban Sredić, rođen u Ruskom Selu 11. decembra 1957. godine. Osnovnu školu „Gligorije Popov“ završio u Ruskom Selu, a gimnaziju „Dušan Vasiljev“ u Kikindi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine.

Stalno je zaposlen u Gradskoj upravi Grada Kikinde od 15. novembra 1980. godine, i to mu je prvo i jedino zaposlenje. Skoro ceo radni staž ostvario je u sekretarijatu nadležnom za poslove urbanizma, građevinarstva i privrede. Počeo je kao pripravnik u imovinsko-pravnoj službi, da bi zatim bio šef ove službe, pa pomoćnik sekretara i na kraju sekretar sekretarijata. U jednom kraćem periodu bio je šef službe za boračko invalidsku zaštitu, sekretar Skupštine opštine Kikinda i v.d. direktora Fonda za izgradnju grada Kikinde.

U jednom mandatu bio je predsednik Saveta mesne zajednice „Rusko Selo“ i predsednik školskog odbora OŠ „Gligorije Popov“ Rusko Selo. Deset godina aktivno je igrao fudbal u FK „Crvena Zvezda“ iz Ruskog Sela.

Oženjen je i otac je dvoje dece. Živi u Ruskom Selu.

Kontakt: +381230410112
E-mail: gradska.uprava@kikinda.org.rs

Za načelnika uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima uprave, i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik Gradske uprave usklađuje rad Gradske uprave i obezbeđuje funkcionisanje uprave kao jedinstvene službe, odgovara za zakonitost rada uprave, rešava sukobe nadležnosti između organizacionih jedinica, daje mišljenje Skupštini Grada, gradonačelniku, Gradskom veću i radnim telima Skupštine Grada o nacrtima akata koje donose Skupština Grada, gradonačelnik, i Gradsko veće, daje druga pravna mišljenja, izdaje pojedinačna akta o radnim odnosima zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, vrši disciplinska i druga ovlašćenja prema zaposlenima u Gradskoj upravi i obavlja druge poslove koje mu povere Skupština Grada, gradonačelnik i Gradsko veće.

Načelnik Gradske uprave za svoj rad i rad Gradske uprave odgovara Skupštini Grada i Gradskom veću u skladu sa Statutom i odlukom o gradskoj upravi.

Gradska uprava:

 • priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština Grada, gradonačelnik i Gradsko veće
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine Grada i gradonačelnikae,
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova, i drugih organizacija iz izvornog delokruga Grada,
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Grada,
 • izvršava zakone i druge propise čije izvršavanje povereno Gradu,
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština Grada i gradonačelnik,
 • dostavlja izveštaj o svome radu Skupštini Grada, gradonačelniku i Gradskom veću.

Gradska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:

 • naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku,
 • izreći mandatnu kaznu,
 • podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
 • izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu,
 • obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan,
 • preduzeti i druge mere za koje je ovlašćeno zakonom, propisom ili opštim aktom.