Grb Kikinde

JP "Kikinda"

Osnivač JP "Kikinda" je grad Kikinda. Na sednici Skupštine grada Kikinda koja je održana 22.10.2014. godine donet je Osnivački akt Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda"
slika

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je preduzeće sa novom i modernom politikom poslovanja sa jasno definisanim cilјevima i nastoji da pobolјša sve usluge koje se pružaju korisnicima.

Osnivač Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda” je Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, matični broj 08176396. Na sednici Skupštine opštine Kikinda koja je održana 22.10.2014. godine donet je Osnivački akt Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda”.

Osnov donošenja Osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda” je obaveza Opštine da obezbedi i uredi obavlјanje komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji, kao i da za obavlјanje komunalnih delatnosti obezbedi organizacione, materijalne i druge uslove, a sve na osnovu ovlašćenja iz čana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07), člana 4, 5. i 65. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 119/12), člana 2. i 3. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), kao i člana 15. Statuta opštine Kikinda (Službeni list opštine Kikinda broj 4/06).

Cilј osnivanja JP “Kikinda” je, pre svega, objedinjavanje komunalnih delatnosti i postizanje efikasnijeg obavlјanja istih, racionalizacija troškova obavlјanja komunalnih delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa uz povećanje kvaliteta pruženih usluga u korist građana – stanovnika opštine kao krajnjih korisnika.

Kontakt

JP "Kikinda"
Iđoški put 4, 23300 Kikinda

Tel: 0230/422-760

E-mejl: info@jpkikinda.rs
Web: www.jpkikinda.rs