Grb Kikinde

Odbornici

Spisak odbornika u Skupštini opštine Kikinda i stranačka pripadnost...

Odbornici se biraju na period od četiri godine. Biraju ih građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem, na osnovu lista političkih stranaka, njihovih koalicija, i lista koje predlože grupe građana. Za odbornika, može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je predložen za odbornika.

Pravo i dužnost svakog odbornika su: da učestvuje u radu Skupštine Opštine, podnosi inicijativu za donošenje opštih akata, predlaže Skupštini Opštine razmatranje određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine, podnosi amandmane na predloge opštih akata i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Opštine.

Odbornik ima pravo da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja za obavljanje odborničke dužnosti, da od organa opštine i službi optšinske uprave traži podatke koji su mu potrebi za rad i stručnu pomoć u pripremanju predloga koje podnosi skupštini opštine.

Odbornik ima prvo da postavlja pitanja vezana za rad organa opštine.

U skupštini opštine mogu se formirati odbornički klubovi.

Odbornički klub sačinjava najmanje 2 odbornika.

Odbornik ima pravo na odbornički dodatak za obavljanje odborničkih dužnosti, na naknadu putnih troškova i druge naknade, a u skladu sa odlukom skupštine opštine.

Odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi, i lice koje imenuje odnosno postavlja skupština opština.

Ako zaposleni u opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.

Licima koja imenuje ili postavlja skupština opštine izborom za odbornika prestaje dužnost na koju su imenovani ili postavljeni.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili davanje glasa u skupštini opštine i radnim telima.

Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

  • podnošenjem ostavke;
  • donošenjem odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave;
  • ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
  • ako je pravnosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
  • preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika;
  • ako mu prestane prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
  • gubljenjem državljanstva;
  • ako nastupi smrt odbornika.
R.br. Ime i prezime Mesto i godina rođenja (Prebivalište) Zanimanje Zaposlen Predložen od pol. stranke ili koalicije
1. Blažić dr Milovan Kikinda 08.06.1949. (Kikinda) Specijalista interne medicine Bolnica Kikinda Srpska napredna stranka
2. Bogaroški Zoran Kikinda 07.04.1981. (Kikinda) Diplomirani pravnik JP "Gradsko zelenilo i pijaca" Udruženi za Kikindu
3. Bulatović Gordana Kikinda 23.08.1963. (Kikinda) Profesorica Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Socijaldemokratska partija Srbije
4. Valentić Azra Kikinda 23.11.1989. (Kikinda) Grafička urednica Kulturni centar Kikinda Samostalna odbornica
5. Vojinović Ilija Nakovo 05.08.1953. (Kikinda) Profesor
Samostalni odbornik
6. Vukmirica Svetislav Kikinda 24.12.1972. (Kikinda) Diplomirani pravnik Republički poslanik
Srpska napredna stranka
7. Grbić Stevan Kikinda 08.01.1949. (Novi Kozarci) Građevinski tehničar
Socijalistička partija Srbije
8. Grujić Mirjana 23.01.1957. (Bašaid) Diplomirani logoped OŠ "6.oktobar" Kikinda Samostalna odbornica
9. Grujić Miroslav 20.07.1977. (Kikinda) Profesor geografije OŠ "Sveti Sava", OŠ "Žarko Zrenjanin", SSŠ "Miloš Crnjanski" Liga socijaldemokrata Vojvodine
10. Dejanović Dušan Rusko Selo 16.08.1948. (Rusko Selo) Mašinbravar Penzioner Srpska napredna stranka
11. Đuran Mladen 26.01.1970.  Diplomirani hemičar Poljoprivredna stručna služba Kikinda DOO Socijalistička partija Srbije
12. Đurin Dragan Novo Miloševo 08.02.1949. (Novi Bečej) Ekonomista
Srpska napredna stranka
13. Žilić Dragan Kikinda 14.12.1974. (Kikinda) Sportski trener Sportski savez Kikinde Samostalni odbornik
14. Zombori Robert Kikinda 07.10.1966. (Mokrin) Poljoprivredni mašinski tehničar
Savez vojvođanskih Mađara
15. Jerinkić Đurđina Kikinda 20.07.1974. (Kikinda) Diplomirana pravnica Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
16. Jovanov Milenko Kikinda 13.09.1980. (Kikinda) Diplomirani pravnik
Demokratska stranka Srbije
17. Jovanić Julijana 11.10.1969. (Kikinda) Profesor razredne nastave
Samostalna odbornica
18. Komarek Magdolna Totovo selo Kanjiža 27.06.1959. (Kikinda) Organizacioni sekretar KUD "Eđšeg" KUD "Eđšeg" Savez vojvođanskih Mađara
19. Krstin Miodrag Kikinda 15.05.1983. (Kikinda) Diplomirani ekonomista
Socijalistička partija Srbije
20. Kuzmanov Miroslava Kikinda 20.12.1984. (Kikinda) Profesor razredne nastave OŠ "Sveti Sava"  Kikinda Samostalna odbornica
21. Majkić Aleksandra Kikinda 08.06.1979. (Kikinda) Diplomirani pravnik  SO Kikinda Srpska napredna stranka
22. Marković Dragica Bašaid 12.10.1950. (Kikinda) Penzioner
Srpska napredna stranka
23. Mitrić dr Milan Kikinda 18.11.1960. (Kikinda) Specijalista vaskularne hirurgije Opšta bolnica Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
24. Pejakov Miloš Mokrin 21.08.1975. (Kikinda) Master sportskog menadžmenta PU "Dragoljub Udicki" Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
25. Pudar Vladimir Sarajevo 28.01.1983. (Kikinda) Diplomirani pravnik Advokatska kancelarija Dragomir Pudar Demokratska stranka Srbije
26. Radaković Rade Banatska Topola 29.04.1957. (Kikinda) Diplomirani inženjer poljoprivrede NIS "Naftagas", "Severni Banat" Kikinda Srpska napredna stranka
27. Ranđić Milovan 23.06.1958. (Kikinda) Diplomirani ekonomista JKP "6.oktobar" Kikinda Samostalni odbornik
28. Rodić Vlado Kikinda 06.11.1950. (Kikinda) Saobraćajni tehničar
Srpska napredna stranka
29. Saravolac Milena Novi Kozarci 04.10.1955. (Kikinda) Frizer
Srpska napredna stranka
30. Sivčev Radoslav Kikinda 23.12.1963. (Kikinda) Mašinski tehničar JKP "6.oktobar" Kikinda
Srpska napredna stranka
31. Stojanović Dragan  07.10.1975. (Kikinda) Regionalni koordinator za investicione poslove Fond za kapitalna ulaganja APV, Novi Sad Samostalni odbornik
32. Tepavac Nebojša Kikinda 25.02.1986. (Kikinda) Inženjer industrijskog inženjerstva Javno stambeno preduzeće
Socijaldemokratska partija Srbije
33. Tomić Ladislav Kikinda 03.01.1976. (Kikinda) Doktor veterinarske medicine Veterinarska stanica "Kikinda" AD Kikinda Samostalni odbornik
34. Tomić Marinko 09.10.1958. (Kikinda) Privatni preduzetnik MM Tomić Srpska radikalna stranka
35. Tomić Vukosava Mokrin 04.05.1953. (Mokrin) Profesor srpskog jezika i književnosti SSŠ "Miloš Crnjanski" Srpska napredna stranka
36. Trnić - Iličić Gordana Kikinda 13.03.1983. (Kikinda) Master sporta Centar za stručno usavršavanje, Kikinda Socijalistička partija Srbije
37. Homanov Saša Kikinda 28.02.1975. (Kikinda) IT administrator Angrohit Liga socijaldemokrata Vojvodine
38. Čolak Bojan Kikinda 03.06.1985. (Kikinda) Diplomirani ekonomista Istorijski arhiv Kikinda  Udruženi za Kikindu
39. Zamurović Ljubomir Kikinda 12.05.1967. (Kikinda) Profesor informatike Gimnazija "Dušan Vasiljev" Srpska napredna stranka