Grb Kikinde

Odbornici

Spisak odbornika u Skupštini grada Kikinde i stranačka pripadnost...

Odbornici se biraju na period od četiri godine. Biraju ih građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem, na osnovu lista političkih stranaka, njihovih koalicija, i lista koje predlože grupe građana. Za odbornika, može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je predložen za odbornika.

Pravo i dužnost svakog odbornika su: da učestvuje u radu Skupštine Grada, podnosi inicijativu za donošenje opštih akata, predlaže Skupštini Grada razmatranje određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine, podnosi amandmane na predloge opštih akata i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Grada.

Odbornik ima pravo da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja za obavljanje odborničke dužnosti, da od organa grada i službi gradske uprave traži podatke koji su mu potrebi za rad i stručnu pomoć u pripremanju predloga koje podnosi Skupštini Grada.

Odbornik ima prvo da postavlja pitanja vezana za rad organa opštine.

U Skupštini Grada mogu se formirati odbornički klubovi.

Odbornički klub sačinjava najmanje 2 odbornika.

Odbornik ima pravo na odbornički dodatak za obavljanje odborničkih dužnosti, na naknadu putnih troškova i druge naknade, a u skladu sa odlukom Skupštine Grada.

Odbornik ne može biti zaposleni u Gradskoj upravi, i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština grada.

Ako zaposleni u Gradskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.

Licima koja imenuje ili postavlja Skupština Grada izborom za odbornika prestaje dužnost na koju su imenovani ili postavljeni.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Skupštini Grada i radnim telima.

Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

  • podnošenjem ostavke;
  • donošenjem odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave;
  • ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
  • ako je pravnosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
  • preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika;
  • ako mu prestane prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
  • gubljenjem državljanstva;
  • ako nastupi smrt odbornika.
R.br. Ime i prezime Mesto i godina rođenja (Prebivalište) Zanimanje Zaposlen Predložen od pol. stranke ili koalicije
1. Blažić dr Milovan Kikinda 08.06.1949. (Kikinda) Specijalista interne medicine Opšta bolnica Kikinda Srpska napredna stranka
2. Bogaroški Zoran Kikinda 07.04.1981. (Kikinda) Diplomirani pravnik JP "Kikinda" Ujedinjeni za Kikindu
3. Bulatović Gordana Kikinda 23.08.1963. (Kikinda) Profesorica Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Socijaldemokratska partija Srbije
4. Vojinović Ilija Nakovo 05.08.1953. (Kikinda) Profesor
Demokratska stranka
5. Vukmirica Svetislav Kikinda 24.12.1972. (Kikinda) Diplomirani pravnik Republički poslanik
Srpska napredna stranka
6. Grbić Stevan Kikinda 08.01.1949. (Novi Kozarci) Građevinski tehničar Penzioner
Socijalistička partija Srbije
7. Grujić Mirjana 23.01.1957. (Bašaid) Diplomirani logoped OŠ "6.oktobar" Kikinda Samostalna odbornica
8. Grujić Miroslav 20.07.1977. (Kikinda) Profesor geografije OŠ "Sveti Sava", OŠ "Žarko Zrenjanin", SSŠ "Miloš Crnjanski" Liga socijaldemokrata Vojvodine
9. Dejanović Dušan Rusko Selo 16.08.1948. (Rusko Selo) Mašinbravar Penzioner Srpska napredna stranka
10. Đuran Mladen 26.01.1970.  Diplomirani hemičar Polјoprivredna stručna služba Kikinda DOO Socijalistička partija Srbije
11. Đurin Dragan Novo Miloševo 08.02.1949. (Novi Bečej) Ekonomista
Srpska napredna stranka
12. Žilić Dragan Kikinda 14.12.1974. (Kikinda) Sportski trener Sportski savez Kikinde Samostalni odbornik
13. Zombori Robert Kikinda 07.10.1966. (Mokrin) Polјoprivredni mašinski tehničar
Savez vojvođanskih Mađara
14. Jerinkić Đurđina Kikinda 20.07.1974. (Kikinda) Diplomirana pravnica Nacionalna služba za zapošlјavanje - filijala Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
15. Jovanov Milenko Kikinda 13.09.1980. (Kikinda) Diplomirani pravnik Poslanik u Skupštini AP Vojvodine
Srpska napredna stranka
16. Jovanić Julijana 11.10.1969. (Kikinda) Profesor razredne nastave
Demokratska stranka
17. Komarek Magdolna Totovo selo Kanjiža 27.06.1959. (Kikinda) Organizacioni sekretar KUD "Eđšeg" KUD "Eđšeg" Savez vojvođanskih Mađara
18. Krstin Miodrag Kikinda 15.05.1983. (Kikinda) Diplomirani ekonomista
Socijalistička partija Srbije
19. Kuzmanov Miroslava Kikinda 20.12.1984. (Kikinda) Profesor razredne nastave OŠ "Sveti Sava"  Kikinda Samostalna odbornica
20. Majkić Aleksandra Kikinda 08.06.1979. (Kikinda) Diplomirani pravnik  SG Kikinda Srpska napredna stranka
21. Marković Dragica Bašaid 12.10.1950. (Kikinda) Penzioner
Srpska napredna stranka
22. Mitrić dr Milan Kikinda 18.11.1960. (Kikinda) Specijalista vaskularne hirurgije Opšta bolnica Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
23. Pejakov Miloš Mokrin 21.08.1975. (Kikinda) Master sportskog menadžmenta PU "Dragolјub Udicki" Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
24. Pudar Vladimir Sarajevo 28.01.1983. (Kikinda) Diplomirani pravnik Advokatska kancelarija Dragomir Pudar Samostalna Demokratska stranka Srbije
25. Radaković Rade Banatska Topola 29.04.1957. (Kikinda) Diplomirani inženjer polјoprivrede NIS "Naftagas", "Severni Banat" Kikinda Srpska napredna stranka
26. Ranđić Milovan 23.06.1958. (Kikinda) Diplomirani ekonomista JP "Kikinda" Samostalni odbornik
27. Rodić Vlado Kikinda 06.11.1950. (Kikinda) Saobraćajni tehničar JP "Kikinda"
Srpska napredna stranka
28. Saravolac Milena Novi Kozarci 04.10.1955. (Kikinda) Frizer
Srpska napredna stranka
29. Sivčev Radoslav Kikinda 23.12.1963. (Kikinda) Mašinski tehničar JP "Kikinda"
Srpska napredna stranka
30. Stojanović Dragan  07.10.1975. (Kikinda) Regionalni koordinator za investicione poslove Fond za kapitalna ulaganja APV, Novi Sad Demokratska stranka
31. Tanackov Marija Kikinda 31.10.1952. (Kikinda) Profesor - književnica Penzioner Socijalistička partija Srbije
32. Tepavac Nebojša Kikinda 25.02.1986. (Kikinda) Inženjer industrijskog inženjerstva
Socijaldemokratska partija Srbije
33. Tomić Ladislav Kikinda 03.01.1976. (Kikinda) Doktor veterinarske medicine Veterinarska stanica "Kikinda" AD Kikinda Samostalni odbornik
34. Tomić Marinko 09.10.1958. (Kikinda) Privatni preduzetnik MM Tomić Srpska radikalna stranka
35. Tomić Vukosava Mokrin 04.05.1953. (Mokrin) Profesor srpskog jezika i književnosti Penzionerka Srpska napredna stranka
36. Trnić - Iličić Gordana Kikinda 13.03.1983. (Kikinda) Master sporta Centar za stručno usavršavanje, Kikinda Socijalistička partija Srbije
37. Homanov Saša Kikinda 28.02.1975. (Kikinda) IT administrator Angrohit Liga socijaldemokrata Vojvodine
38. Čolak Bojan Kikinda 03.06.1985. (Kikinda) Diplomirani ekonomista
Ujedinjeni za Kikindu
39. Zamurović Ljubomir Kikinda 12.05.1967. (Kikinda) Profesor informatike Gimnazija "Dušan Vasilјev" Srpska napredna stranka