Grb Kikinde

Odbornici

Spisak odbornika u Skupštini grada Kikinde i stranačka pripadnost...

Odbornici se biraju na period od četiri godine. Biraju ih građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem, na osnovu lista političkih stranaka, njihovih koalicija, i lista koje predlože grupe građana. Za odbornika, može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je predložen za odbornika.

Pravo i dužnost svakog odbornika su: da učestvuje u radu Skupštine Grada, podnosi inicijativu za donošenje opštih akata, predlaže Skupštini Grada razmatranje određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine, podnosi amandmane na predloge opštih akata i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Grada.

Odbornik ima pravo da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja za obavljanje odborničke dužnosti, da od organa grada i službi gradske uprave traži podatke koji su mu potrebi za rad i stručnu pomoć u pripremanju predloga koje podnosi Skupštini Grada.

Odbornik ima prvo da postavlja pitanja vezana za rad organa opštine.

U Skupštini Grada mogu se formirati odbornički klubovi.

Odbornički klub sačinjava najmanje 2 odbornika.

Odbornik ima pravo na odbornički dodatak za obavljanje odborničkih dužnosti, na naknadu putnih troškova i druge naknade, a u skladu sa odlukom Skupštine Grada.

Odbornik ne može biti zaposleni u Gradskoj upravi, i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština grada.

Ako zaposleni u Gradskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.

Licima koja imenuje ili postavlja Skupština Grada izborom za odbornika prestaje dužnost na koju su imenovani ili postavljeni.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Skupštini Grada i radnim telima.

Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

  • podnošenjem ostavke;
  • donošenjem odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave;
  • ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
  • ako je pravnosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
  • preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika;
  • ako mu prestane prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
  • gubljenjem državljanstva;
  • ako nastupi smrt odbornika.
R.br. Ime i prezime Mesto prebivališta Godina rođenja Zanimanje Predložen od strane pol. stanke, koalicije ili grupe građana
1. Aleksić Zita Kikinda 1977. Diplomirani agronom Aleksandar Vučić – Za našu decu
2. Aćimov Aleksandar Kikinda 1981. Profesor geografije Aleksandar Šapić – Pobeda za Kikindu
3. Bjelić Slađana Kikinda 1972. Diplomirani hemičar Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)
4. Blažić Milovan Kikinda 1949. Lekar internista Aleksandar Vučić – Za našu decu
5. Bogdan Mladen Kikinda 1989. Diplomirani socijalni radnik Aleksandar Vučić – Za našu decu
6. Brkanlić Nataša Kikinda 1975. Prehrambeni tehničar Aleksandar Vučić – Za našu decu
7. Vasiljević Janja Sajan 1978. Radnik Aleksandar Vučić – Za našu decu
8. Vojvodić Sanja Kikinda 1981. Diplomirani menadžer u turizmu Aleksandar Vučić – Za našu decu
9. Vojnović Nikola Rusko Selo 1982. Diplomirani ekonomista Aleksandar Vučić – Za našu decu
10. Grujić Miroslav Kikinda 1977. Profesor geografije master Vojvođanski front – ujedinjeni za demokratsku Kikindu (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu) Miroslav Grujić
11. Dumitrov Goran Mokrin 1966. Poljoprivredni tehničar Naše Malo Mesto
12. Đuran Mladen Nakovo 1970. Diplomirani hemičar Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)
13. Đurđević Milana Novi Kozarci 1985. Ekonomista Aleksandar Vučić – Za našu decu
14. Ilijev Branislav Iđoš 1986. Mšinski tehničar energetike Aleksandar Vučić – Za našu decu
15. Kecman Dragan Nakovo 1964. Vojni penzioner Aleksandar Vučić – Za našu decu
16. Kikić Biljana Kikinda 1961. Prevodilac Aleksandar Vučić – Za našu decu
17. Kulauzov Natalija Kikinda 1944. Penzioner Aleksandar Vučić – Za našu decu
18. Markov Pavle Kikinda 1973. Diplomirani pravnik Aleksandar Vučić – Za našu decu
19. Mikalački Bojan Bašaid 1980. Diplomirani inženjer menadžer Aleksandar Vučić – Za našu decu
20. Orelj Savo Kikinda 1957. Vojni penzioner Aleksandar Vučić – Za našu decu
21. Popeskov Dušan Kikinda 1992. Profesor sporta Aleksandar Vučić – Za našu decu
22. Prekratić Dušan Kikinda 1982. Doktor medicine Aleksandar Vučić – Za našu decu
23. Rađenović Ilija Kikinda 1973. Automehaničar Aleksandar Vučić – Za našu decu
24. Reljin Željko Kikinda 1965. Diplomirani mašinski inženjer Aleksandar Vučić – Za našu decu
25. Savanović Eržebet Kikinda 1967. Učiteljica Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor
26. Sivčev Srđan Kikinda 1991. Master istoričar Aleksandar Vučić – Za našu decu
27. Srdić Bosiljka Kikinda 1958. Diplomirani politikolog Aleksandar Vučić – Za našu decu
28. Stijelja Saša Kikinda 1981.   Aleksandar Vučić – Za našu decu
29. Subin Radovan Kikinda 1959. Penzioner Aleksandar Vučić – Za našu decu
30. Tešin Đorđe Kikinda 1977.  Diplomirani ekonomista Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)
31. Tomić Ladislav Kikinda 1976. Doktor veterinarske medicine Metla 2020
32. Tripinović Popov Milica Kikinda 1951. Diplomirani ekonomista Aleksandar Vučić – Za našu decu
33. Trnić Iličić Gordana Kikinda 1983. Diplomirani trener atletike Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)
34. Ugrenović Živko Mokrin 1970. Tehničar poljoprivrede Aleksandar Vučić – Za našu decu
35. Felbab Aleksandra Kikinda 1975. Učiteljica Aleksandar Vučić – Za našu decu
36. Cimeša Nedeljko Banatska Topola 1961. Metalostrugar Aleksandar Vučić – Za našu decu
37. Cukić Nebojša Kikinda 1986. Master inženjer rudarstva Naše Malo Mesto
38. Čujić Ninoslav Kikinda 1984. Saradnik u IT Aleksandar Vučić – Za našu decu
39. Šili Nandor Sajan 1982. Elektroničar Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor