Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Šumica

Strateškim opredeljenjima prostorno planskog i urbanističkog razvoj opštine Kikinda, kao i Generalnim planom Kikinde, snabdevanje stanovništva vodom za piće odgovarajućeg kvaliteta utvrđeno je kao osnovno strateško opredeljenje razvoja opštine Kikinda. Za realizaciju ovog opredeljenja neophodna je izrada planskog osnova u cilju planiranja zaštite svih subarterskih izvorišta, a posebno vodoizvorišta "Šumice" i planiranje izradnje postrojenja za preradu podzemne vode – fabrike vode.


Prema GP-u Kikinde ("Službeni list opštine Kikinda" br. 4/2010), Blok 51 namenjuje se za postojeće porodično stanovanje gradskog tipa, komunalnu zonu, zaštitno zelenilo i specijalnizovani centar motel. Osnov za realizaciju izgradnje i uređenja je detaljna urbanistička razrada.


Izvod iz GP-a Kikinde:

 "U cilju zaštite vode za piće od namernog ili slučajnog zagađivanja, kao i od drugih štetnih dejstava koja mogu trajno uticati na zdravstvenu ispravnost vode za piće i izdašnost izvorišta, neophodna je izrada elaborata kojim se određuju zone i pojasevi sanitarne zaštite izvorišta, u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja sanitarne zaštite izvorišta za vodosnabdevanje ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 92/2008). Zone i pojasevi sanitarne zaštite i njihovih površina, određuju se na osnovu dokumentacije o vrsti izdašnosti izvorišta, vrsti objekata, načinu zahvata vode, sanitarno-tehničkom uređenju tla, strukturi, konfiguraciji, hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Što se tiče objekata za snabdevanje vodom, a koji su locirani na teritoriji naselja (rezervoari, crpne stanice, vodotornjevi), za njih je takođe neophodno definisati režime korišćenja i održavanja u smislu gore navedenog Pravilnika. Zona neposredne zaštite koja se određuje oko rezervoara, crpnih stanica, instalacija za popravak kvaliteta vode, komora za prekid pritiska i duboko bušenih bunara, obuhvata najmanje 10 metara od objekta. Pojas zaštite se uspostavlja oko glavnih cevovoda i iznosi sa svake strane po 2,5 metra. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagraditi vodu, ili ugroziti stabilnost cevovoda. Lokacija izvorišta "Šumice" je na zapadnoj strani naselja, u komunalnoj zoni. Izvorište je smešteno na ulazu u naselje iz pravca Zrenjanina, pored magistralnog puta M-24, i graniči se sa pristaništem na kanalu DTD – Kikindski kanal. Iako je izvorištu planski određena namena i lokacija, planovi nisu poštovani i na tom prostoru je realizovano mnogo sadržaja koji degradiraju prostor namenjen vodosnabdevanju naselja. Na ovom prostoru se pored bunara nalaze i sledeći objekti: motel "Šumica", glavni kišni kolektor "Kinđa", naftna bušotina Kvj -4. Ovaj prostor presecaju: magistralni put M-24, podzemni elektro visoko-naponski kablovi od 20 kV iz "TS Kikinda 2" 110/20 kV, magistralni naftovodi i gasovodi visokog pritiska. Neposredno u okruženju lokacije izvorišta je formirana komunalna gradska zona i u njoj se nalaze: JKP "6 oktobar", gradski prečistač otpadnih voda kapaciteta 75000 ES , trafo stanica "Kikinda 2" 110/20 kV, objekti Vojske Srbije za smeštaj i obuku sa motelom (van funkcije)".


Prostor rezervisan za izgradnju postrojenja za tretman vode – fabrika vode biće tačno definisan Planom detaljne regulacije. Saobraćajno povezivanje kompleksa je planirano na saobraćajnicu koja predstavlja državni put prvog reda (M-24, Kikinda – Subotica). Prilikom izrade Plana detaljne regulacije, biće definisane zone zaštite izvorišta (prethodno je potrebno izraditi Elaborat sanitarne zaštite) kao i Pravila uređenja i Pravila građenja, na datom prostoru.


Na osnovu podataka kojima raspolažemo, a koje smo prikupili za potrebe izrade Koncepta Plana detaljne regulacije, izradili smo kartu na kojoj se vidi ko su korisnici zemljišta na predmetnom prostoru. Na osnovu podataka može se zaključiti da faktički način korišćenja zemljišta, ne odgovara stanju u katastru, npr. magistralni put između Mikronaselja i vodozahvata nije izgrađen na parceli puta, ako ni kanal Kinđa, magistralni put za Suboticu nema svoju parcelu i sl. Ovi problemi i njihovo rešavanje biće analizirani kroz izradu Planske dokumentacije.


Elaboratom – Idejno rešenje uređenja "Šumice2" u Kikindi, koji je izradio "Plan art", Novi Sad, oformljen je zeleni pojas koji okružuje prostor planiran za izgradnju fabrike vode, kako bi se vizuelno izolovao od puteva koji okružuju buduću fabriku. Takođe, taj zeleni pojas na ulasku u grad imao bi i vetrozaštitnu funkciju, zatim trebao bi da predstavlja prostor za odmor i rekreaciju u prirodi.

Pre sadnje potrebno je izvršiti krčenje panjeva i samoniklog rastinja.


Izvod iz GP:

Zaštitno zelenilo


"Glavna funkcija ovih zelenih površina je smanjenje nepovoljnih uslova mikrosredine - ublažavanje dominantnih vetrova, smanjenje industrijskog zagađenja, nepovoljnog dejstava saobraćaja, vezivanje zemljišta i zaštita od erozije.

U naselju predvideti formiranje zaštitnog zelenog pojasa u okviru komunalne infrastrukutre (na lokaciji vodozahvata, oko uređaja za prečišćavanje otpadnih voda), a van naselja na površinama neuslovne lokacije deponije komunalnog otpada koju treba sanirati i rekultivirati.

Zaštitno zelenilo formirati uz javne puteve (državni put I i II reda) i u okviru železničkog koridora u vidu linijskog i grupa zelenila, vodeći računa o odredbama važećih zakona i bezbednosti saobraćaja. Ovo zelenilo, pre svega, treba da izoluje stanovanje od saobraćaja i spreči negativne uticaje izduvnih gasova, buke i vibracije na okolne sadržaje.

Zaštitno zelenilo u jugozapadnoj radnoj zoni formirati kao linijsko zelenilo i kao tampon zonu radi razgraničenja između opšte radne zone (postojeće ndustrije) od skladišno-trgovinske zone i zone stanovanja.

Na svim degradiranim prostorima u naselju formirati zaštitno zelenilo u cilju zaštite zemljišta.

Izbor vrsta za zaštitno zelenilo je određen biljnogeografskim, fitocenološkim i stanišnim uslovima. Potrebno je izabrati dendrološki materijal otporan na prirodne i novostvorene stanišne uslove."

Uređenju ovog prostora s obzirom na radove vezane za izgradnju fabrike vode, trenutno se može pristupiti samo delimično, uglavnom po obodu predmetnog prostora. Pri tom bi trebalo pribaviti podatke iz katastra podzemnih instalacija kako bi se ispoštovala i propisana odstojanja od podzemne i nadzemne infrastrukture.

Preuzmite kartu

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike