Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Zeleni Banat

 

 

 

PROJEKAT „ZELENI BANAT“ – počela predavanja u osnovnim školama Opštine Kikinda

 Tokom aprila i maja meseca u okviru projekta „Zeleni Banat“ održano je više od 20 predavanja u svim osnovnim školama opštine Kikinda. Projekat „Zeleni Banat“ realizuje se u partnerstvu Opštine Kikinda i Opštine Žombolj, a u okviru „IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija“.

S obzirom da jedan od ciljeva navedenog projekta predstavlja edukacija mladih i podizanje njihove ekološke svesti, Opština Kikinda je u protekla dva meseca organizovala seriju predavanja iz oblasti zaštite životne sredine. Predavanja su, u saradnji sa nastavnim osobljem, organizovana u okviru redovnih školskih aktivnosti, a njihova realizacija poverena je stručnjacima iz Zavoda za javno zdravlje Kikinda. Tokom aprila meseca 355 učenika sedmih razreda prisustvovalo je predavanjima, dok je tokom maja taj broj bio 242 učenika.

Čitav ciklus predavanja trajaće osam meseci i u tom periodu predavači, zajedno sa nastavnim osobljem, obradiće sve značajne teme koje se tiču kvaliteta i zaštite životne sredine. Okvirni plan predavanja, odnosno teme, su sledeće:

 • Šume su pluća grada i sela
 • Očuvajmo ozonski omotač, sprečimo efekat staklene bašte
 • Uloga dece u očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine
 • Nezagađene reka i jezera – blagodet svakog regiona
 • Očuvajmo kvalitet vazduha – unapredimo zdravlje
 • Deca imaju pravu na higijenski ispravnu vodu
 • Komunalni otpad zagađuje životnu sredinu
 • Fizička aktivnost dece u očuvanoj životnoj sredini – recept za zdrav život

Bitno je napomenuti da se edukativna komponenta projekta ne završava samo na predavanjima. Projekat „Zeleni Banat“ će tokom oktobra i novembra organizovati niz radionica i seminara za svu decu osnovnoškolskog uzrasta.  

 


 

 

UVOD


Banat je region koji se prostire u tri evropske države, Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji. Međutim, bez obzira na pomenutu činjenicu, ekološki problemi čitavog regiona su isti ili slični u svim zemljama. Ovo se posebno odnosi na pograničnu oblast Rumunije i Srbije, koja je u geografskom i ekološkom smislu, koherentna celina.

Najizraženiji problem rumunskog i srpskog dela Banata je izuzetno slaba pošumljenost. Prema podacima, pošumljenost u evropskim zemljama iznosi oko 29%, i Republika Srbija se kreće u tim okvirima sa stepenom pošumljenosti oko 27%. Ipak, određene razlike među regionima svakako postoje: Centralna Srbija – 32,8%, Kosovo i Metohija 39,4%, Vojvodina 6,8%. Sa druge strane, pošumljenost Republike Rumunije iznosi 29%, uz isto tako, postojanje razlika među određenim delovima zemlje. Ukoliko analiziramo ove podatke, ekološki problemi i izazovi Banata postaju potpuno jasni. Primera radi, pošumljenost Opštine Kikinda je ispod 1% i ona je najobešumljenija opština u Vojvodini. Sličan problem, mada u nešto manjem obimu, postoji i sa rumunske strane granice, u županiji Timiš.


Jedan od odgovora na navedene probleme jeste i projekat „Zeleni Banat“. On predstavlja rezultat partnerstva Opštine Kikinda i Opštine Žombolj u okviru „Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija“ i usmeren je ka rešavanju ekoloških izazova, posebno problema slabe pošumljenosti. Jedna od glavnih projektnih aktivnosti jeste pošumljavanje 45 hektara zemljišta u Opštini Kikinda, kao i pošumljavanje 22.4 hektara tla sa druge strane granice, u Opštini Žombolj. Pozitivni rezultati ovih aktivnosti su brojni i ogledaju se u smanjenju aerozagađenja, smanjenju brzine i udara vetrova, sprečavanje erozije, očuvanje biodiverziteta itd.


Ipak, iako je pošumljavanje veoma važna projekta aktivnost, projekat „Zeleni Banat“ se nije zaustavio samo na tome. On uključuje još dve komponente.


Prva od njih je razvoj ekološke svesti lokalne zajednice o neophodnosti očuvanja zelenih površina, i uopšte o neophodnosti očuvanja životne sredine. U tom cilju, Opština Kikinda će tokom osam meseci, u saradnji sa svim osnovnim školama, organizovati predavanja na temu zaštite životne sredine za sve zainteresovane učenike sedmih i osmih razreda. NJihova edukacija, kao generacije koja ostaje odgovorna za stanje životne sredine, predstavlja neophodan preduslov održivog razvoja, i stoga, ona je jedan od glavnih nastojanja projekta „Zeleni Banat“. Druga komponenta projekta jeste uspostavljanje prekogranične saradnje među ekspertima iz Rumunije i Srbije. Motiv za ovakvu aktivnost leži u sličnosti i nedeljivosti ekoloških problema koji, iz tog razloga, moraju biti rešavani saradnjom partnera sa obe strane granice. Takođe, ova projektna komponenta obuhvata i podizanje tehničkih kapaciteta nadležnih službi, što u ovom slučaju znači pomoć i  nabavku opreme za Zavod za javno zdravlje Kikinda, kao jedine takve institucije u našem regionu.

Zaključak koji se iz svega navedenog može izvući je da se projekat „Zeleni Banat“ sastoji iz tri glavne komponente. Međutim, ova podela može se posmatrati samo uslovno. Složenost ekoloških problema i rešenja, zahteva veliki broj različitih aktivnosti koje su međusobno uslovljene. Iz tog razloga, projekat „Zeleni Banat“ teži brojnim specifičnim ciljevima i obuhvata brojne aktivnosti i ciljne grupe.


PARTNERI I SARADNICI


Kao što je navedeno, projekat „Zeleni Banat“ ima dva projektna partnera:

 

 • Opština kikinda – Vodeći partner
 • Opština Žombolj

 

Na ovom mestu važno je istaći i ulogu Zavoda za javno zdravlje Kikinda čiji eksperti će, između ostalih aktivnosti, vršiti pripremu i realizaciju procesa edukacije.


REZULTATI I AKTIVNOSTI

 

 • Povećana pošumljenost pograničnog regiona – pošumljeno preko 66 hektara zemljišta u Rumuniji i Srbiji
 • Uspostavljena saradnja među stručnjacima i nadležnim službama za zaštitu životne sredine – redovni sastanci među ekspertima, analiza ekoloških izazova i predlaganje rešenja
 • Unapređeni tehnički kapaciteti nadležnih službi – nabavljen fotometar za Zavod za javno zdravlje Kikinda
 • Unapređena ekološka svest lokalne zajednice – održano oko 80 predavanja u svim osnovnim školama u trajanju od osam meseci; sprovedena medijska kampanja
 • Povećana vidljivost ekoloških problema i izazova

 

VREDNOST PROJEKTA


Odobreni budžet projekta „Zeleni Banat“ iznosi 465.841,00 evra, od čega Evropska unija finansira 85%, odnosno 395.964, 85 evra.


Budžet Opštine Kikinda iznosi 297.506 evra, od čega je sufinansiranje opštine 44.625,9 evra.


TRAJANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM


Projekat „Zeleni Banat“ traje 17 meseci, od decembra 2010. do maja 2012. godine. NJegovu implementaciju sprovodiće Projektni tim sastavljen od predstavnika oba partnera. Takođe, nadzor i usmeravanje implementacije vršiće i Upravni odbor projekta koji se sastoji od najviših predstavnika opština Kikinda i Žombolj. Tehničku podršku i nadzor vrši Zajednički tehnički sekretarijat sa sedištem u Temišvaru, dok su na nacionalnom nivou to Ministarstvo finansija Republike Srbije (Srbija) i Ministarstvo regionalnog razvoja i turizma (Rumunija) u svojstvu Upravnog organa čitavog „Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija“.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike