Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

ECOLAKES

Projekat “Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi” - skraćeno “ECOLAKES” - je projekat koji će Grad Kikinda realizovati u partnerstvu sa Opštinom Žombolj. Može se reći da je ovo nastavak uspešne, dugogodišnje saradnje koju su dva bratska grada već uspostavila u brojnim oblastima, što znači da je “ECOLAKES” još jedan korak ka daljem jačanju uspostavljene prekogranične saradnje.

 

Projekat se sprovodi u okviru “Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija” i njegovo trajanje je 18 meseci, od aprila 2021. godine do septembra 2022. godine. Ukupna vrednost projekta je 787.736,97 eura, pri čemu odobreni budžet Grada Kikinde iznosi 413.077,12 eura. U skladu sa pravilima Programa, sufinansiranje IPA programa obuhvatiće 85% opravdanih troškova, dok je ostatak obaveza projektnih partnera.

Osnovni ciljevi projekta jesu unapređenje kvaliteta životne sredine u pograničnoj oblasti i podizanje ekološke svesti građana. Noseće aktivnosti podrazumevaće uređenje pojedinih lokacija u Žombolju i Kikindi, kao i informativno/obrazovnu kampanju kojom će se različite ciljne/uzrasne grupe informisati o značaju i načinima očuvanja životne sredine na lokalnom nivou.

Što se tiče Grada Kikinde, jedna od osnovnih aktivnosti usmerena je na dalje uređenje prostora “Starog jezera”, kao najveće urbane, “zelene” zone u gradu. To znači da će deo tog prostora biti dodatno uređen, odnosno da će se potez od obodnog kanala ka kompleksu SC “Jezero”, pretvoriti u zonu za odmor i rekreaciju. Predviđeno je kompletno parterno i parkovsko uređenje tog prostora, počevši od izgradnje pešačkih staza, postavke klupa i drugog urbanog mobilijara, postavke osvetljenja, pa do ozelenjavanja i izgradnje sistema za zalivanje. Pored toga, projektom će biti postavljeno pet aeratora u samom jezeru, čime će se povećati kvalitet vode i podstaći biodiverzitet. S obzirom da je namera Grada Kikinde da trajno uredi i zaštiti čitav kompleks, projekat predviđa i izradu studije o podizanju kvaliteta vode kako u samom jezeru, tako i u obodnim kanalima (slične radove i aktivnosti sprovešće i Opština Žombolj na svojoj teritoriji).

Paralelno sa navedenim radovima, odvijaće se i kampanja podizanja ekološke svesti. Osnovna ciljna grupa jesu naši najmlađi sugrađani, odnosno deca školskog uzrasta, za koje će biti organizovane radionice i kampovi putem kojih će oni steći znanje o glavnim ekološkim izazovima i načinima njihovog rešavanja. Naravno, informativna kampanja se neće ograničiti samo na njih.

Na posletku, projekat je predvideo i saradnju stručnih službi partnerskih gradova. S obzirom da ekološki problemi ne poznaju državne granice i ne zaustavljaju se na njima, potrebno je uspostaviti saradnju među službama za zaštitu životne sredine kako bi se lakše identifikovali zajednički problem i razmenila iskustva i znanja na njihovom efikasnom tretmanu.

Projektne aktivnosti biće realizovane sa obe strane granice i sprovodiće ih zajednički oba partnera - Grad Kikinda i Opština Žombolj. Krajnji rezultat kome se teži jeste očuvana i zdrava životna sredina na lokalnom nivou, što će doprineti unapređenju ukupnog kvaliteta života građana partnerskih gradova. To je cilj kome težimo, a projekat “ECOLAKES” je jedan od važnih koraka na tom putu.

Saradnja izvan granica!
Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

 

Ime projekta: Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi (e-MS: RORS -373)

Urednik: Grad Kikinda

Datum objavljivanja: april 2021.

Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.

U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem imejla na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Pregledajte sve tekstove iz rubrike