Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Socijalna politika

 Opština Kikinda je u aprilu 2007. godine konkurisala i odobreno joj je učešće u Projektu pružanja podrške sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite. Projekat predstavlja zajednički program Odeljenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DFID) i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške (NMSP) i vredan je oko 5 miliona evra (DFID– oko 3,5 miliona evra, NMSP– oko 1,6 miliona evra). Period za realizaciju ovog programa je 2007-2009. godina. Projekat sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku britanske konsultantske firme Oxford Policy Menagment. Glavni partneri na projektu su: Stalna konferencija gradova i opština, lokalne samouprave, Fond za socijalne inovacije, Zavod za socijalnu zaštitu i dr.

Sveobuhvatan cilj projekta jeste podrška izgradnji kapaciteta Ministarstva rada i socijalne politike, lokalnih samouprava i svih drugih relevantnih učesnika u sistemu socijalne zaštite na centralnom i lokalnom nivou, kako bi doprineli sprovođenju republičke Strategije razvoja socijalne zaštite i obezbedili blagovremenu i uspešnu decentralizaciju u okviru sistema socijalne zaštite. Na lokalnom nivou, Projekat se bavi unapređenjem lokalnih i međuopštinskih (regionalnih) usluga socijalne zaštite kroz poboljšano planiranje, unapređeno finansiranje i praćenje lokalnih usluga socijalne zaštite.

Tokom prve faze projekta (2007. godina), a na osnovu javnog konkursa, izabrane su ukupno 24 opštine (12 pojedinačnih i 3 međuopštinske prijave), među kojima je i opština Kikinda, sa kojima su potpisani Memorandumi o saradnji, sa jasno definisanim ulogama i odgovornostima. Izabrane opštine predstavljaju primere spremnosti lokalnih samouprava da značajnu pažnju posvete oblasti socijalne politike i sagledavanju potreba najosetljivih korisničkih grupa.

Na osnovu početne procene stanja i potreba u opštini Kikinda pristupilo se izradi individualnih radnih planova i procesu izgradnje lokalnih kapaciteta za upravljanje procesom strateškog planiranja. Opštini je obezbeđena individualna mentorska podrška, individualne i zajedničke obuke i usavršavanje u oblasti strateškog planiranja vezanog za socijalnu politiku i direktna podrška kroz mentorski rad i fokusirane obuke, što je rezultiralo uspostavljanjem i/ili jačanjem lokalnih tela za planiranje socijalne politike i razvojem lokalnog strateškog dokumenta sa pratećim akcionim planom.

Na zasedanju novoosnovanog Opštinskog koordinacionog odbora za socijalnu politiku i na sednici Skupštine opštine Kikinde usvojena je Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Kikinda za period 2008-12. godine.Stručni tim Ministarstva rada i socijalne politike Strategiju razvoja socijalne zaštite naše opštine ocenio je kao odličan dokument.

Druga faza projekta (2008. godina) se usmerava na podršku sprovođenju usvojenog lokalnog strateškog dokumenta kroz:

- obezbeđivanje finansijske podrške (sufinansiranje usluga)

U funkciji obezbeđivanja finansijske podrške sprovođenju lokalnih strateških dokumenata u oblasti socijalne politike i stvaranju usloga za realizaciju druge i treće faze projekta, Ministarstvo rada i socijalne politike raspisalo je interni programski konkurs za sufinansiranje uspostavljanja novih ili jačanja postojećih lokalnih i regionalnih usluga za one opštine koje su uspešno okončale proces strateškog planiranja, među kojima je i opština Kikinda.

Treća faza projekta (2009. godina) treba da obezbedi uslove i garancije za održivost uspostavljenih struktura i usluga kao deo procesa unapređenja lokalne socijalne politike, odnosno, sprovođenja Strategije razvoja socijalne zaštite.

Preuzmite:

Memorandum o saradnji

Mentorski upitnik

Odluka o socijalnim prioritetima

Strategija razvoja socijalne zaštite 2008-12. godine

Akcioni plan za 2008. godinu

Reklamni materijal

Poslovnik o radu Opštinskog koordinacionog odbora za socijalnu politiku

Poziv za podnošenje predloga projekta za centar za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju  

Obrazac za prijavu na javni konkurs za pružaoca usluga u Centru za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju

Pregledajte sve tekstove iz rubrike