Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 78. sednica Gradskog veća

Datum: 14.03.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju Sekretarijata za društvene delatnosti u vezi sa finansiranjem troškova usluga socijalne zaštite iz namenskog transfera prenetog od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanje Republike Srbije.

Odobreno je finansiranje naknade zarade i pripadajućih poreza i doprinosa za dvadeset i jedno lice u periodu od marta do oktobra 2018. godine, koji bi obavljali poslove ličnih pratilaca, za dvadeset i jedno dete koje pohađaju predškolsko, osnovno ili srednje obrazovanje i kojima je dodeljen asistent prema mišljenju interresorne komisije Grada Kikinde.

Odobreno je i finansiranje projekta podrške porodici i medijaciju - savetodavne terapijske usluge, u skladu sa podnetim projektom, a koji se odnosi na zaradu za tri lica, kao i finansiranje usluga mobilnog tima.

Održana 77. sednica Gradskog veća

Datum: 14.03.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koje će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Veće je prihvatilo programe rada za 2018. godinu Crvenog Krsta, Sportskog saveza i Školskog sportskog saveza i uputilo ih Skupštini grada na usvajanje.

Prihvaćeni su i izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine javnih preduzeća „Kikinda“, „Toplana“ i „Autoprevoz, kao i JKP “6. oktobar u likvidaciji“.

Gradsko veće je usvojilo Pravilnik o studentskim stipendijama grada Kikinde i Pravilnik o dodeli književne nagrade „Dušan Vasiljev“, kojim se bliže uređuje postupak, uslovi i način dodele stipendija studentima sa teritorije grada Kikinde, odnosno pitanja u vezi s dodelom književne nagrade „Dušan Vasiljev“, kao i o uslovima imenovanja, rada i razrešenja žirija koji Nagradu dodeljuje.

Doneti su i pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde, o korišćenju sredstava za reprezentaciju u gradu Kikindi, o finansiranju projekata i programa udruženja i organizacija, kao i Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila i upotrebi naftnih derivata u službene svrhe grada Kikinde.

Na današnjoj sednici je donet Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za područje grada Kikinde u 2018. godini. Ovim Programom su utvrđeni prihodi i namena korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine planiranih u budžetu grada Kikinde za 2018. godinu.

Veće je donelo i Program monitoringa kvaliteta životne sredine na području grada Kikinde u 2018. godini. Monitoring se vrši sistematskim praćenjem vrednosti indikatora, odnosno praćenjem negativnih uticaja na životnu sredinu, stanja životne sredine, mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju smanjenja negativnih uticaja i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine.

Na osnovu dodeljenih sredstva od strane Ministarstva trgovine, turizma i usluga, javila se potreba za Izmenom godišnjeg plana javnih nabavki za 2018. godinu, koju je Gradsko veće na današnjoj sednici usvojilo i naložilo Sekretarijatu za razvoj i upravljanje investicijama da ovu izmenu objavi na Portalu javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Gradsko veće je donelo Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik nadoknada za režijske troškove korišćenja prostora u objektu koji koristi Kulturni centar Kikinda. Cenovnik je objavljen u Službenom listu grada Kikinde.

Gradsko veće je na današnjoj sednici raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Kikinde za 2018. godinu za realizaciju manifestacije Maturantska parada 2018. u gradu Kikindi. Učesnici ovog konkursa mogu biti organizacije i udruženja koja svoju aktivnost realizuju na teritoriji grada kikinda, postoje najmanje 5 godina i upisana su u registar kod nadležnog organa. Prijave na javni konkurs podnose se na posebnom obrascu, na pisarnici Gradske uprave, ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti.

Održana 76. sednica Gradskog veća

Datum: 09.02.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koje će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Veće je prihvatilo predlog za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za godišnje / redovne programe - plaćeni sportski trener za 2018. godinu i sufinansiranje potreba u oblasti sporta za 2018. godinu, kao i za posebne programe - programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta, za 2018. godinu. Prihvaćen je i predlog za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za benificirane klubove - klubove od posebnog značaja za grad za 2018. godinu.

Gradsko veće je usvojilo Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Kikinde za 2017. godinu.

Održana 75. sednica Gradskog veća

Datum: 07.02.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informacija o izboru izvođača za koncert „Ženama s ljubavlju“, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena. Ove godine izbor je grupa „Hari Mata Hari“, izuzetno popularna u regionu i Srbiji.

Održana 74. sednica Gradskog veća

Datum: 31.01.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koje će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Utvrđen je i odgovor na odborničko pitanje odbornika Miroslava Grujića, koji će biti prosleđen odbornicima Skupštine grada radi upoznavanja.

Veće je usvojilo Godišnji izveštaj o korišćenju sredstava Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde za za 2017. godinu, koji će biti dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Usvojen je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu, koji je na sednici održanoj dana 25.01.2018. godine doneo Savet za zapošljavanje grada Kikinde.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo i Operativni plan rada zimske službe u 2018/2019 godini. Operativni plan rada Zimske službe sastavljen je na osnovu pretpostavke da će zima tekuće godine imati prosečne klimatske karakteristike u klimatskoj zoni grada Kikinde, odnosno da će srednja zimska temperatura imati prosečne vrednosti. Plan predviđa organizaciju ljudstva, mehanizacije, nabavku industrijske soli, kamene sitneži i peska, kao i opseg, dinamiku i rukovođenje tehničkim i ljudskim kapacitetima, što je propisano i zakonima. Veće je obrazovalo Štab zimske službe grada Kikinde čiji je zadatak staranje o realizaciji Plana rada zimske službe za sezonu 2018/2019. godine, sa kriterijumima i standardima održavanja puteva u zimskim uslovima na teritoriji grada Kikinde. Štab čine:

1. Milivoj Linjački, član Gradskog veća;
2. Nikola Vojnović, JP „Kikinda“ Kikinda;
3. Željko Đurđev, komandir Saobraćajne policijske ispostave Kikinda;
4. Dragan Berić, rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije Kikinda;
5. Jelena Aleksić, komunalna inspektorka Gradske uprave grada Kikinda;
6. Pavle Popović, komunalni inspektor Gradske uprave grada Kikinda;
7. Goran Dumitrov, član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice;
8. Predstavnik firme angažovane za zimsku službu;
9. Đorđe Klenanc, JP „Kikinda“Kikinda, rukovodilac Zimske službe i
10. Dragan Tomašev, JP „Kikinda“Kikinda, zamenik rukovodioca Zimske službe.

Veće je usvojilo Izmenu Godišnjeg plana javnih nabavki za 2018. godinu i naložilo Sekretarijatu za razvoj i upravljanje investicijama da isti objavi na Portalu javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Potreba za Izmenom Godišnjeg plana javnih nabavki javila se jer su od strane AP Vojvodina dodeljena sredstva za finansiranje projekta pijace i vodovodne mreže u gradu.

Gradsko veće je donelo Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica i mačaka.

Veće je donelo Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik usluga Sportskog centra “Jezero” Kikinda. Cene će se primenjivati od dana donošenja, a Rešenje je objavljeno u "Službenom listu grada Kikinde".