Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 138. sednica Gradskog veća

Datum: 18.04.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje na narednoj sednici.

Veće je donelo Pravilnik o uređenju atarskih puteva na teritoriji grada Kikinde, kojim se propisuju organizacija, način i postupak uređenja atarskih puteva na teritoriji grada Kikinde (u svih deset naseljenih mesta), izvor i visina sredstava za sufinansiranje kupovine evro dizela, kriterijumi za dodelu sredstava, praćenje realizacije svih aktivnosti, kao i druga pitanja u vezi sa uređenjem atarskih puteva.

Na sednici je usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja od 2024. do 2026. godine, koji je na sednici održanoj dana 11.04.2024. godine doneo Savet za zapošljavanje grada Kikinde. Ovim Planom se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, kako bi se ostvarili projektovani ciljevi i postiglo održivo povećenje zaposlenosti.
 

Održana 137. sednica Gradskog veća

Datum: 17.04.2024.

Pored utvrđivanja više predloga odluka i rešenja koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje, Gradsko veće je na današnjoj sednici, na predlog Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, raspisalo Javni poziv za izbor direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2024. godini.

Na sednici je usvojen Program održavanja čistoće na površinama javne namene u Kikindi, kojim se utvrđuju način i uslovi obavljanja delatnosti u cilju obezbeđivanja organizovanog obavljanja komunalnih delatnosti: održavanje čistoće na površinama javne namene u Kikindi.

Veće je usvojilo Drugu izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2024. godinu, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
 

Održana 136. sednica Gradskog veća

Datum: 05.04.2024.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi odluka o usvajanju izveštaja o radu i poslovanju mesnih zajednica, koji su upućeni Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Veće je donelo Program za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području Kikinde za 2024. godinu kojim se utvrđuju ciljevi, mere i aktivnosti u okviru određenih oblasti rada, rokovi, finansijska sredstva i odgovorni subjekti za sprovođenje istih, predviđeni zakonskim i podzakonskim propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na predlog Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Gradsko veće je donelo Pravilnik o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde.

Veće je usvojilo Pravilnik načelnika Gradske uprave grada Kikinde o izmeni Pravilnika o dodeli književne nagrade „Dušan Vasiljev“ i donelo Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Žirija za dodelu književne nagrade „Dušan Vasiljev“.

Na sednici je odobren prenos sredstava u tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 2.935.000 dinara i prenos sredstava iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 12.211.000 dinara.
 

Održana 135. sednica Gradskog veća

Datum: 01.04.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Program za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Kikinda za 2024. godinu, kojim se utvrđuju ciljevi, mere i aktivnosti u okviru određenih oblasti rada, rokovi, finansijska sredstva i odgovorni subjekti za sprovođenje istih, predviđeni zakonskim i podzakonskim propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Veće je usvojilo Prvu izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2024. godinu, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
 

Održana 134. sednica Gradskog veća

Datum: 26.03.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP „Kikinda“ o usvajanju dokumenta „Program VI – Feasibility Study KIKINDA Final“ i Plana prioritetnih investicija za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II). Dogovoreno je i da će Gradska uprava grada Kikinde po potrebi pružati aisistenciju JP „Kikinda“ u sprovođenju procedure privremenog isključenja potrošača, koji ne izmiruju svoje tekuće obaveze za pružene usluge, kao i da pruži podršku JP „Kikinda“ u sprovođenju odredbi gradske odluke o pružanju usluge kanalizacije, koja uređuje obavezu priključenja unutrašnje instalacije kanalizacije objekta na novoizgrađenu uličnu kanalizacionu mrežu, u skladu sa tehničkim uslovima JP, u roku od 12 meseci od stavljanja u upotrebu kanalizacione mreže, radi dalje realizacije Programa „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II) prema predlogu SETEC-a, konsultanta u realizaciji navedenog programa.

Veće je prihvatilo Informaciju Sekretarijata za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada o dostavljenoj Inicijativi za pokretanje procedure izrade Plana detaljne regulacije za solarnu elektranu u KO Kikinda.
Gradsko veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se sredstva u iznosu od 2.935.092 dinara usmeravaju u rekonstrukciju kotlarnice Osnovne škole „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu.

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva grada Kikinde za 2023. godinu.