Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 102. sednica Gradskog veća

Datum: 04.05.2023.

102. sednica ovog saziva Gradskog veće održana je u Mokrinu. Veće je na njoj usvojilo Predlog odluke o određivanju nadležnog organa u postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.


Na sednici su razmatrane žalbe studenata na odluke Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za dodelu studentskih stipendija grada Kikinde za školsku 2022/2023. godinu.


Usvojena je Informacija Sekretarijata za finansije o potrebnoj korekciji sredstava planiranih na ime zarada i pripadajućih doprinosa za 2023. godinu, pa su sredstva u iznosu od 10.887.807 dinara preneta u tekuću budžetsku rezervu.


Veće je donelo Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista sa teritorije grada Kikinde.
Gradsko veće je utvrdilo da je za nesmetano odvijanje manifestacije „Dani ludaje“ neophodno izraditi Idejno rešenje za postavljanje slobodnostojećih razvodnih ormana čija je namena napajanje električnom energijom lokacija važnih za održavanje manifestacije.


Veće je donelo Program podrške za sprovođenje poljoporivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu za 2023. godinu i pravilnike o učešću grada Kikinde u sufinansiranju poljoprivredne proizvodnje.
 

Održana 101. sednica Gradskog veća

Datum: 18.04.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici razmatralo informacije Gradskog pravobranilaštva o zaključenju vansudskih poravnanja.


Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim su preusmerena sredstva u iznosu od 2.268.000 dinara za isplatu studentskih stipendija svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Održana 100. sednica Gradskog veća

Datum: 12.04.2023.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneta je Odluka o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajuće aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve su sredstva u iznosu od 819.000 dinara preneta na program organizacije saobraćaja i saobraćajne infrastrukture.

Održana 99. sednica Gradskog veća

Datum: 05.04.2023.

Pored utvrđivanja više predloga odluka i rešenja koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje, Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Pravilnik za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini i raspisalo Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini.

Veće je donelo Program sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području grada Kikinde za 2023. godinu, Program monitoringa kvaliteta životne sredine na području grada Kikinde u 2023. godini i Program održavanja javnih zelenih površina u Kikindi.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj o angažovanju protivgradnih strelaca i odobrilo sufinansiranje naknada za rad 14 protivgradnih strelaca u mesečnom neto iznosu od 8.500 dinara po strelcu, za period od 15.04.-15.07. tekuće godine za strelce na radarskom centru Samoš.
 

Održana 98. sednica Gradskog veća

Datum: 31.03.2023.

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Kikinde za 2022. godinu.

Veće je usvojilo Izmena godišnjeg plana javnih nabavki za 2023. godinu, radi izvođenja sekundarne atmosferske kanalizacije u delovima ulica Dušana Vasiljeva, Jaše Tomića, Braće Laković i Semlačke u Kikindi, kao i nabavke višegodišnjih zasada.