Grb Kikinde


Sekretarijati i službe

Pregled sekretarijata i službi Gradske uprave...

Organizacione jedinice Gradske uprave


U okviru Gradske uprave poslovi se obavlјaju unutar sekretarijata:

1. Sekretarijat za finansije

Sekretar sekretarijata: Ilinka Đilas
Kontakt: +381230410137
e-mail: ilinka.djilas@kikinda.org.rs

 • Odsek za trezor, budžet i finansije
 • Odsek za računovodstvene poslove

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i realizaciju budžeta i završnog računa grada, praćenje i ostvarivanje javnih prihoda budžeta, budžeta, direktnih i indirektnih budžetskih korisnika kao konsolidovanih izveštaja, vrši konsolidaciju trezora lokalne samouprave i konsolidaciju sredstava direktnih i inderektnih korisnika trezora lokalne samouprave na nivou grada, knjigovodstveno-računovodstveni poslovi, poslovi finansijskog materijalnog poslovanja, poslovi likvidature i obračunski poslovi, upravlјanje gotovinskim sredstvima, samodoprinos, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe gradske uprave, finansijsko materijalne poslove za mesne zajednice, vršenje obračuna revalorizacije za otkup stanova, poslove knjiženja vrednosti sredstava i imovine grada, prati kreditno monetarnu politiku kao i sistem bankarskog poslovanja i osiguranja imovine i lica, poslove statističkog izveštavanja, pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama uz naknadu po posebnim ugovorima, zaduživanje grada.

2. Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove

Sekretar sekretarijata: Vlado Trtić
Kontakt: +381230410104
e-mail: vlado.trtic@kikinda.org.rs

 • Odsek za opštu upravu i seoske mesne zajednice
  Kontakt: +381230410224
 • Odsek za pravne poslove i upravlјanje lјudskim resursima
  Kontakt: +381230410138
 • Odsek Uslužni centar
  Kontakt: +381230410210
 • Odsek za zajedničke poslove
  Kontakt: +381230410202
 • Odsek za javne nabavke
  Kontakt: +381230410195

U okviru Sekretarijata za opštu upravu obavlјaju se sledeći poslovi: pravni i upravni poslovi gradske uprave i grada, poslovi zaštite prava i interesa grada, poslovi ličnih stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavlјanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), poslovi biračkog spiska i registra stanovnika, poslovi matičarske službe, stručni poslovi za pitanja nacionalnih manjina, kancelarijsko poslovanje- pisarnica i arhiva, poslovi Uslužnog centra, poslovi organizacije, unapređenja i modernizacije gradske uprave, poslovi informatike i automatske obrade podataka, zajednički poslovi za potrebe gradske uprave (poslovi telefonske centrale, , portirnice, održavanje prostora, vozila i slično), kao i rešavanje u drugim upravnim stvarima ako nije propisana stvarna nadležnost drugih sekretarijata i službi.

3. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti

Sekretar sekretarijata: Tamara Radlović
Kontakt: +381230410124
e-mail: tamara.radlovic@kikinda.org.rs

 • Odsek za imovinsko- pravne poslove
  Kontakt: +381230410153
 • Odsek za komunalne delanosti
  Kontakt: +381230410192

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti vrši poslove koji se odnose na obavlјanje komunalnih delatnosti, prati donošenje programa i planova rada i razvoja javnih preduzeća na teritoriji grada i njihovu realizaciju, odlučuje o zauzimanju javne površine, postavlјanju kioska i pokretnih kioska, oglašavanju na javnim površinama, imovinsko-pravne poslove koji se odnose na raspolaganje javne svojine i zakup nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada, vodi evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo svojine ima grad, upravlјanje poslovnim prostorom, promet zemlјišta i zgrada, praćenje i ostvarivanja programa uređivanja građevinskog zemlјišta, stambene izgradnje i održavanje stambenih zgrada, prodaju stanova, ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata, vođenje evidencije stambenih zajednica, pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine (konverzija), promena namene polјoprivrednog zemlјišta, sprovođenje upravnog postupka u svim imovinskim oblastima i obavlјanje drugih poslova iz delokruga rada.

4. Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Sekretar sekretarijata: Vesna Danić
Kontakt: +381230410109
e-mail: vesna.danic@kikinda.org.rs

 • Odsek za socijalnu zaštitu
 • Odsek za poverene poslove iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite

5. Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske službe

Sekretar sekretarijata: Bogdan Tasovac
Kontakt: +381230410237
e-mail: bogdan.tasovac@kikinda.org.rs

 • Odsek za prosvetu i kulturu
 • Odsek za sport
 • Odsek za udruženja građana, verske zajednice i informisanje
 • Kancelarija za smanjenje siromaštva
 • Kancelarija za mlade

6. Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sekretar sekretarijata: Petar Žigić
Kontakt: +381230410141
e-mail: petar.zigic@kikinda.org.rs

 • Odsek za inspekcijske poslove
  Kontakt: +381230410141

Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno gradu, i to: građevinske, komunalne, saobraćajne, inspekcijske zaštite životne sredine, prosvetne inspekcije, poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad, vanlinijski prevoz putnika, taksi prevoz.

7. Sekretarijat za zaštitu životne sredine, polјoprivredu i ruralni razvoj

Sekretar sekretarijata: Miroslava Narančić
Kontakt: +381230315900
e-mail: miroslava.narancic@kikinda.org.rs

 • Odsek za zaštitu životne sredine
  Kontakt: +381230315901
 • Odsek za polјoprivredu i ruralni razvoj
  Kontakt: +381230315902

Sekretarijat za zaštitu životne sredine vrši poslove zaštite i unapređenja životne sredine, praćenje i primenu ekoloških instrumenata za finansiranje zaštite životne sredine, nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno gradu i poslove koji se odnose na mere zaštite pri planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zemlјišta, voda, upravlјanje otpadom, zaštitu prirodnih dobara, zaštitu od buke, zaštitu od nejonizujućih zračenja, upotrebu hemikalija i dr.

8. Sekretarijat lokalne poreske administracije

Sekretar sekretarijata: Nino Žuvela
Kontakt: +381230410166
e-mail: nino.zuvela@kikinda.org.rs

Sekretarijat lokalne poreske administracije vrši poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda Grada i vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik u skladu sa zakonom, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, vodi prvostepeni upravni postupak protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku, primenjuje jedinstveni informacioni sistem i vodi poresko knjigovodstvo, pruža stručnu i pravnu pomoć obveznicima po osnovu lokalnih javnih prihoda, izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

9. Sekretarijat za projekte

Sekretar sekretarijata: Vesna Arambašić
Kontakt: +381230410221
e-mail: vesna.arambasic@kikinda.org.rs

 • Odsek za projekte
  Kontakt: +381230410238


10. Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada

Sekretar sekretarijata: Jelena Bajić Ivetić
Kontakt: +381230410152
e-mail: jelena.bajic@kikinda.org.rs

 • Odsek za urbanizam i izgradnju grada
  Kontakt: +381230410231
 • Odsek za objedinjenu proceduru
  Kontakt: +381230410152


11. Kancelarija za smanjenje siromaštva

Šef kancelarije: Jovan Popeskov
Kontakt: +381230410186
e-mail: jovan.popeskov@kikinda.org.rs

Poslovi za potrebe grada i Kabineta gradonačelnika obavlјaju se u službi:

Služba skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća

Šef kabineta: Jasmina Orašanin
Kontakt: +381230410121
e-mail: jasmina.orasanin@kikinda.org.rs

 • Odsek za skupštinske poslove i poslove Gradskog veća
  Kontakt: +381230410121

Služba skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća organizuje sastanke za savetovanja i druge skupove po nalogu gradonačelnika, učestvuje u izradi programa boravka stranih, državnih, sportskih i drugih, delegacija stara se o sprovođenju zauzetih stavova i zaklјučak, organizuje sastanke, vrši pripremu materijala za dodelu priznanja i nagrada i stara se o njihovom uručenju, organizuje sve manifestacije i prijeme u organizaciji skupštine grada i stara se o njihovoj realizaciji, predlaže sinopsis za svaku manifestaciju, predlaže program za boravke stranih i domaćih delegacija, vodi zvaničnu korespodenciju sa bratskim gradovima u inostranstvu i održava kontakte sa ambasadama staranih zemalјa akreditovanih u Srbiji, organizuje svečane sednice, stara se o izradi povelјa, plakata i ostalih priznanja i o njihovom uručenju, kao o izradi i uručenju protokolarnih poklona i reprezentacija i o tome vodi evidenciju, učestvuje u organizaciji seminara i sličnih programa koje organizuju skupština grada i nevladine organizacije, organizuje informisanje u vanrednim i kriznim situacijama, priprema saopštenja i obaveštenja gradskog veća i načelnika gradske uprave, uređuje WEB stranice grada Kikinde, uređuje i organizuje izdavanje publikacija (od značaja za grad) - promo materijala, biltena, brošura, vodiča, na nivou gradske uprave objedinjuje i obrađuje predmete koji se odnose na informacije od javnog značaja, obezbeđuje audio, video i foto zapise, priprema nacrte akata koje razmatra i donosi gradsko veće i skupština grada.


Poslovi van organizacionih jedinica Gradske uprave


1. Interni revizor - Gordana Bajić

Kontakt: +381230410217
e-mail: interni.revizor@kikinda.org.rs

Interni revizor obavlјa poslove interne revizije kao bitnog elementa upravlјačke strukture, odnosno poslove revizije sistema, revizije usaglašenosti, finansijske revizije, revizije informacionih tehnologija i revizije uspešnosti ili kombinacije navedenih tipova revizije, obavlјa i druge najsloženije zadatke u oblasti interne revizije po nalogu.

2. Lokalni ombudsman - Milan Novaković

Kontakt:
e-mail: ombudsman@kikinda.org.rs

Zaštitnik građana kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave, pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi za izmenu ili dopunu odluka i drugih propisa i opštih akata, inicira donošenje novih odluka, drugih propisa i opštih akata, podnosi prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka, posreduje u mirnom rešavanju sporova, radi na zaštiti lјudskih sloboda i prava.

3. Gradski pravobranilac Marijana Uzelac

Kontakt: +381230410127
e-mail: gradski.pravobranilac@kikinda.org.rs

Gradski pravobranilac postupa u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima zastupa kao zakonski zastupnik grad, organe grada i druga pravna lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta grada, prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad organa i pravnih lica koja zastupa, posebno u pogledu zaštite njihovih imovinskih prava i interesa, kao i pitanja u vezi sa primenom zakona i podzakonskih akata koja su, ili mogu biti, od značaja za preduzimanje bilo koje pravne radnje organa i pravnog lica koje zastupa, posebno za sprečavanje štetnih imovinskopravnih i društveno negativnih posledica po pravna lica koja zastupa, daje pravna mišljenja prilikom zaključivanja ugovora koje zaključuju pravna lica koje zastupa, posebno ugovora iz oblasti imovinskopravnih odnosa i privrednopravnih ugovora, daje pravne savete pravnim licima koje zastupa, preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata.

4. Energetski menadžer -Nikola Jugin

Kontakt: +381230410219
e-mail: nikola.jugin@kikinda.org.rs

Energetski menadžer prikuplјa i analizira podatke o načinu korišćenja i količine upotreblјene energije, priprema Plan energetske efikasnosti sa merama i aktivnostima za njegovo sprovođenje. predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i obavlјa druge poslove propisane Zakonom o energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije.