Grb Kikinde

Skupština grada

Kratka biografija i opis radnog mesta predsednika, zamenika i sekretara Skupštine Grada

Predsednica Skupštine Grada Kikinda

Stanislava Hrnjak rođena je u Kikindi 1976.godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u rodnom gradu. Zvanje profesora razredne nastave stekla je na Pedagoškom fakultetu u Somboru 1999.godine.

Novinarstvom se bavila od 1996.godine do 2008. na poslovima novinara, urednika i direktora „Kikindskih novina“.

Članica gradskog veće bila je 2008. godine.

Kao rukovodilac programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju radila je u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi.

Od 2013.godine je vodila resor obrazovanja, kulture i informisanja kao članica gradskog veća.

Vršilac dužnosti direktora Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“ bila je 2016/2017.godine.

Imenovana je za pomoćnika gradonačelnika u resoru predškolskog obrazovanja, kulture i informisanja u martu 2017.godine.

Kooautor je nekoliko javnih obrazovnih politika i naučnih radova iz oblasti pedagogije i andragogije.

Članica je Srpske napredne stranke, živi u Kikindi i majka je dvoje dece.

 

Kontakt: +381230410112

E-mail: skupstina@kikinda.org.rs

 • Skupština Grada je predstavničko telo građana, koje sačinjavaju odbornici izabrani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
 • Skupština Grada ima 39 odbornika.
 • Skupština Grada u skladu sa Zakonom:
 • donosi Statut Grada i poslovnik Skupštine,
 • donosi budžet i završni račun Grada,
 • donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti,
 • donosi urbanistički plan Grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta,
 • donosi propise i druge opšte akte,
 • raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuuje predlog odluke o samodoprinosu,
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom Grada i vrši nadzor nad njihovim radom,
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom,
 • bira i razrešava predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine,
 • postavlja i razrešava sekretara skupštine,
 • bira i razrešava gradonačelnika, a na predlog gradonačelnika bira zamenika gradonačelnika i članove Gradskog veća,
 • donosi akt o organizaciji Gradske uprave na predlog gradonačelnika,
 • utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji joj po zakonu pripadaju,
 • utvrđuje naknadu za uređiavanje i korišćenje građevinskog zemljišta,
 • donosi akt o javnom zaduživanju Grada,
 • propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,
 • daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu,
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,
 • pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom,
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada,
 • razmatra izveštaje o radu i daje saglasnost na programe rada javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač.
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišđenja građevinskog zemljišta,
 • donosi osnove zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, odrećuje erozivna područja i stara se o korišćenju pašnjaka i utrina i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi,
 • organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica,
 • utvrđuje uslove za držanje i zaštitu domaćih životinja i obezbeđuje uslove karantina za životinje u unutrašnjem prometu,
 • uređuje opšte uslove i način izgradnje i održavanja vodovoda u naseljima na teritoriji Grada,
 • uređuje opšte uslove za uređenje naselja na svojoj teritoriji, korišćenja javnih i drugih površina i uslova i način korišćenja prostora za parkiranje,
 • uređuje uslove i način izgradnje odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu, uređuje uslove za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja,
 • uređuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji,
 • donosi odluku o pribavljanju, otuđenju i razmeni nepokretnosti koje su u javnoj svojini Grada kao i odluku o stavljanju hipoteke na nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada,
 • obavlja i druge poslove uređene zakonom i ovim Statutom.
 • Skupštinu Grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem u skladu sa posebnim zakonom.
 • Odbornici se biraju na period od četiri godine.

Predsednik Skupštine Grada

 • Predsednik Skupštine Grada organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Predsednikom Grada i Gradskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akte koje donosi Skupština Grada, vrši i druge poslove utvrđene Statutom Grada, Poslovnikom Skupštine Grada i Odlukama skupštine.
 • Sednicu Skupštine Grada saziva predsednik Skupštine Grada po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.
 • Predsednik Skupštine Grada je dužan da sazove sednicu kada to pismeno zatraži najmanje trećina od ukupnog broja odbornika i Predsednik Opštine.
 • Sednice Skupštine Grada su javne.
 • Izuzetno Skupština može odlučiti da sa sednice ili pojedinih tačaka dnevnog reda isključi javnost iz razloga utvrđenih Zakonom.
 • Skupština može obrazovati stalna ili povremena radna tela radi razmatranja i rešavanja određenih pitanja iz njene nadležnosti.

 

Zamenica predsednice Skupštine Grada Kikinda

Biljana Kikić rođena je 1961. godine u Novom Miloševu. Završila je Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ u Kikindi, gde je stekla zvanje prevodioca.

Zaposlena je u AD „Železnice Srbije“ – građevinski sektor u Kikindi.

Imenovana je dugogodišnja politička aktivistkinja.

Kontakt: +381230410105
E-mail: skupstina@kikinda.org.rs
Kontakt: +381230410112

Zamenik predsednika Skupštine Grada zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti, odnosno sprečenosti da obavlja svoje dužnosti ili na osnovu posebnog ovlašćenja.

Predsednik i zamenik predsednika Skupštine Grada biraju se iz reda odbornika, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Kandidata za predsednika i zamenika predsednika predlaže najmanje trećina od ukupnog broja odbornika.

Predsednik i zamenik predsednika se biraju na period od četiri godine.

Sekretar skupštine Grada Kikinda

Živa Knežević

Živa Knežević je rođen 1984. godine u Kikindi. Osnovnu školu "1. oktobar" u Bašaidu i Gimnaziju "Dušan Vasiljev" u Kikindi završio je sa odličnim uspehom, kao nosilac diploma "Vuk Karadžić". 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine. Od 2010. do 2013. godine bio je zaposlen u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi, potom je bio u radnom odnosu u AD ,,Banini'' Kikinda, a od 2014. godine zaposlen je u Gradskoj upravi u Kikindi, gde je obavljao poslove pravne pomoći građanima i poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata. Na funkciju sekretara Skupštine prvi put je postavljen u decembru 2014. godine.

Funkciju sekretara Skupštine grada obavlja u drugom mandatu.

Ima položen državni stručni ispit za rad u organima uprave.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar skupštine se postavlja, na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.