Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

Datum: 28.03.2018.

Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5, Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US i 14/16), u obavezi da Gradu Kikinda, Gradskoj upravi grada Kikinda, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“ br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i Sekretarijatu dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalnom registru izvora zagađivanja.
Podatke za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, potrebno je dostaviti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta 2018. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

Grad Kikinda,
Gradska uprava Grada Kikinda,
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
Trg srpskih dobrovoljaca 12
23300 Kikinda,
i u elektronskoj formi na E-mail: zastita@kikinda.org.rs.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da Sekretarijatu o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu.

Za dodatne inforacije u vezi Lokalnog registra izvora zagađivanja za teritoriju grada Kikinda, možete se obratiti na telefon 0230/410-157.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike