Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

Datum: 01.07.2020.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde ( u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

- obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
- visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
- pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu, do dana 31. oktobra 2020. godine.

Potrebna dokumentacija:
1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija grada Kikinde zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova u prostorijama Uslužnog centra Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, ili sa sajta www.kikinda.org.rs.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2020. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici grada ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2021. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde za 2021. godinu, na adresu: Gradska uprava grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jelen Šorak, telefon: (0230) 410-201, email: jelena.sorak@kikinda.org.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, I sprat, kancelarija br. 71.

Ovaj javni poziv objaviti u nedeljnom listu „Nove kikindske novine“, „Službenom listu grada Kikinde“, zvaničnoj internet stranici grada Kikinde (www.kikinda.org.rs) i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

Preuzmite zahtev

Pregledajte sve tekstove iz rubrike