Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Svim vlasnicima nepokretnosti na teritoriji lokalne samouprave

Datum: 20.02.2009.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
PREDSEDNIK OPŠTINE
KIKINDA

 

Svim vlasnicima nepokretnosti na teritoriji lokalne samouprave Opštine Kikinda

Opština Kikinda je od 01.01.2009.godine preuzela od REPUBLIČKE PORESKE UPRAVE  nadležnost za UTVRĐIVANJE, KONTROLU i NAPLATU poreza na imovinu u sklopu realizacije reforme DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE, čiji je krajnji cilj obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima. U tu svrhu smo oformili  LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU, koja je počela sa radom od 01.01.2009. godine.

Distribucijom poreskih rešenja u 2008.godini ustanovili smo da vlasnici mnogih kuća, stanova, radnji, kancelarija, radionica, garaža, itd. nisu prijavili porez na imovinu. Razlozi za to su nam nepoznati, ali želeli bismo da Vas podsetimo da Vas zakon obavezuje da podnesete poresku prijavu za svaku nepokretnost.

Na osnovu Zakona o porezu na imovinu ( "Sl.glasnik RS" br.80/2002,135/2004, 61/2007 i 5/2009" ), poreski obveznici su u obavezi da podnesu poresku prijavu do 31.Marta.Ukoliko Vam nije dostavljeno rešenje poreza na imovinu za 2008. godinu, verovatno niste podneli poresku prijavu ni za 2008.g., a ni za prethodne godine. U tom slučaju, pozivamo Vas da što pre podnesete poresku prijavu, jer su obveznici dužni da, u roku od 10 dana od nastanka poreske obaveze, sa potrebnom dokumentacijom, podnesu  poresku prijavu lokalnoj poreskoj administraciji na adresu: Trg srpskih dobrovoljaca, broj 12, Kikinda.

Ukoliko Vam je dostavljeno rešenje za 2008. godinu, to je dokaz da ste prethodnih godina podneli poresku prijavu i da nema potrebe da to ponovo činite.Ukoliko je, pak, na Vašem posedu došlo do promena koje bi mogle uticati na njegovu vrednost, poresku prijavu morate ponovo podneti shodno članu 34.stav 4. i 5. Zakona o porezu na imovinu ( "Sl.glasnik RS" br.80/2002,135/2004,61/2007 i 5/2009" ). U tom slučaju i Vas pozivamo da podnesete novu poresku prijavu lokalnoj poreskoj administraciji na adresu: Trg srpskih dobrovoljaca, broj 12, Kikinda.

Imajući u vidu da je od 01.01.2009. godine izmenjen predmet oporezivanja porezom na imovinu ( Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu "Sl.glasnik RS" br. 5/2009" ), u kom smislu su iz predmeta oporezivanja izuzeti pravo upotrebe, pravo plodouživanja i pravo vremenskog korišćenja, imaoci tih prava više nisu obveznici poreza na imovinu – već su to od 01.01.2009. godine vlasnici nepokretnosti. Zato vlasnici nepokretnosti na kojima su konstituisana navedena prava imaju obavezu da do 31.03.2009. godine za te nepokretnosti podnesu poresku prijavu.

Nakon tog datuma, inspektori lokalne poreske administracije izlaze na teren i u tom slučaju primenućemo zakonsku odredbu o novčanim kaznama, shodno čl.177.-178. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( "Sl.glasnik RS" br.80/2002...61/2005  i 61/2007" ).

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, odnosno: 15. Februara, 15. Maja, 15. Avgusta i 15. Novembara. Do donošenja rešenja o utvrdjivanju poreza za tekuću godinu porez se plaća akontaciono u visini obaveze za posledenje tromesečje godine koja prethodi godini za koje se utvrdjuje i plaća porez.

Razlika izmedju poreza utvrdjenog rešenjem poreskog organa i akontaciono uplaćenog poreza za tromesečje za koje je poreska obaveza dospele, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrdjivanju poreske obaveze.

Rok za plaćanje prve rate poreza je 15. Februar 2009.godine. Iznos rate predstavlja ¼ poreske obaveze utvrđene rešenjem za prethodnu godinu. Uplate se vrše na račune sa istim pozivom na broj iz prethodnog rešenja.

Ukoliko obveznik ne izmiruje svoje obaveze poreski organ obračunava i naplaćuje kamatu zbog docnje u plaćanju. Kamata se obračunava i naplaćuje po stopi jednakoj godišnjoj eskotnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za 15%, primenom komforne metode obračuna.

Poreske prijave podnose lica na sledećim obrascima: (*možete ih preuzeti klikom na link)

PPI-1 ( poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige -za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti) i

PPI-2 ( poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu  za preduzetnike koji vode poslovne knjige-za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti,paušalno oporezivi preduzetnici,fizička lica-gradjani)

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili pomoć pri popunjavanju poreske prijave, nazovite lokalnu poresku administraciju na telefon 410-166 i 410-118. Naše osoblje će Vam biti na raspolaganju.

SEKTOR ZA FINANSIJE

Pregledajte sve tekstove iz rubrike