Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javni poziv za komasaciju k.o. Mokrin

Datum: 14.10.2009.

Komisija za komasaciju za k.o. Kikinda i k.o. Mokrin, ovim putem poziva sva fizička lica, koja su bila vlasnici poljoprivrednog zemljišta u vreme započinjanja komasacije za k.o. Mokrin i koja su unela svoje poljoprivredno zemljište u komasacionu masu, a kojima nije, nakon završetka komasacije za k.o. Mokrin, pravosnažnim rešenjima nadeljeno drugo odgovarajuće zemljište, da pismenenim putem podnesu zahtev ovoj Komisiji za ostvarenje svojih prava u vezi nadele zemljišta u postupku komasacije.

Uz zahtev priložiti svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na postupak komasacije, kao i izjavu o korišćenju zemljišta koje nije nadeljeno pravosnažnim rešenjem tadašnje komisije za komasaciju, već se koristi na osnovu usmenog ili nekog drugog dogovora (broj parcele, potes, površinu, period korišćenja i druge podatke u vezi zemljišta koje se faktički koristi).

Ovaj poziv se odnosi i na lica kojima je pravosnažnim rešenjima nadeljeno odgovarajuće poljoprivredno zemljište, a ne nalaze se u posedu istog, već faktički koriste neko drugo zemljište u k.o. Mokrin, a nisu uknjiženi vlasnici istog.

Ukoliko zahtev podnosi zakonski naslednik vlasnika zemljišta unetog u komasaiconu masu, isti treba da priloži pravosnažno Rešenje o nasleđivanju ili Izvod iz matične knjige rođenih.

Zahtev treba da sadrži puno ime i prezime podnosioca zahteva, lični broj i broj lične karte, adresu stanovanja, kao i broj telefona.

Zahtev nasloviti na KOMISIJU ZA KOMASACIJU  ZA K.O. KIKINDA i K.O. MOKRIN, i isti dostaviti putem pošte ili lično podneti na pisarnicu Uslužnog centra Opštine Kikinda u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva u sredstvima informisanja i na Oglasnoj tabli Mesne zajednice Mokrin.


                            PREDSEDNIK KOMISIJE


                                          Kiš Peter, s.r.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike