Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Datum: 14.10.2009.

Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini  Kikinda objavljena je u dnevnom listu „Dnevnik“ od kad počinju da teku rokovi za prijavljivanje zainteresovanih lica za učešće na licitaciji.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u prostorijama Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu Opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 30, svakog radnog dana u vremenu od 09,00   do 15,00 časova. Kontakt osoba Tešin Božidar, telefon broj   0230 / 32 – 045

Lica zainteresovana za obilazak zemljišta za koje žele da se licitiraju, dužni su da se prijave dan ranije u zgradi Opštine  Kikinda, I sprat, kancelarija broj 70 od 09,00 do 12,00 časova.

Obilazak će se vršiti po katastarskim opštinama i to:

Za k.o. Banatsko Veliko Selo, k.o. Novi Kozarci i k.o. Nakovo  dana 19.10.2009. godine


Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o.  Banatsko Veliko Selo se zakazuje u 09,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Novi Kozarci se zakazuje u 10,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Nakovo se zakazuje u 11,00 časova ispred zgrade mesne zajednice; i


Za k.o. Banatska Topola i k.o. Bašaid dana 20.10.2009. godina.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bašaid se zakazuje u 09,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Banatska Topola se zakazuje u 10,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.


Za  k.o.   Sajan, i k.o. Mokrin i k.o. Iđoš,  dana 21.10.2009.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sajan se zakazuje u 09,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Mokrin se zakazuje u 11,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Iđoš se zakazuje u 12,00 časova ispred zgrade mesne zajednice.


Za k.o. Kikinda, dana    22.  i   23.10.2009. godine.

Skup zainteresovanih lica za obilazak poljoprivrednog zemljišta u k.o. Kikinda se zakazuje u 09,00 časova u Kikindi kod Upravne zgrade „Kinđe“.

Pravo prijave na Oglas imaju sva pravna i fizička lica. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje orginalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to: lična karta za fizička lica, odnosno izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica.


Ponuđači su dužni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate depozit u tačnom dinarskom iznosu koji je naveden u tabelama i to za svaku šifru posebno.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Uslužnog centra Opštine Kikinda. Potrebno je da se ponuđač blagovrmeno upozna sa sadržajem formulara prijave.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,30 sati, dana  30.10.2009. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Kikinda do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Javna licitacija za davanje u zakup zemljišta iz tačke I ovog Oglasa održaće se u Velikoj sali u zgradi Opštine Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, i to:


1.    k.o. Banatska Topola, k.o. Bašaid, k.o. Novi Kozarci, k.o. Banatsko Veliko Selo, k.o. Nakovo, k.o. Iđoš, k.o. Sajan i k.o. Mokrin  dana 12.11.2009. godine sa početkom u 16,00 časova;

2.    k.o. Kikinda,  dana 13.11.2009. godine sa početkom u 16,00 časova;


Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini  Kikinda  biće objavljena i u oba lokalna lista koje izlaze na teritoriji Opštine Kikinda – „Kikindske“ i  „Kikindskim novinama“, kao i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Kikinda i oglasnim tablama mesnih zajednica.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike