Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKTA ZA CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DECE I ODRASLIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Datum: 15.10.2009.

Opština Kikinda, Komisija za odabir najboljeg ponuđenog projekta - Centar za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju, na osnovu Zaključka Opštinskig Veća  broj II-06-46/2009,  raspisuje i objavljuje


POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKTA ZA CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DECE I ODRASLIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Opština Kikinda upućuje javni poziv zainteresovanim organizacijama da podnesu predlog projekta za pružanje usluge u okviru Centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju (u daljem tekstu: Centar).


Cilj konkursa:

Podsticanje novih pristupa u realizaciji potreba mentalno nedovoljno razvijenih osoba, povećanje kvaliteta i pristupačnosti usluga koje se pružaju mentalno nedovoljno razvijenim osobama, smanjenje socijalne isključenosti i unapređenje kapaciteta mentalno nedovoljno razvijenih osoba, razvoj održivih usluga, koje su participativno koncipirane i usmerene na potrebe  korisnika, s fokusom na promociju raspoloživih lokalnih resursa.


Ciljna grupa:

Deca i odrasli sa smetnjama u razvoju.


Podnosioci prijave mogu biti:

Javne službe koje pripadaju sistemu socijalne zaštite (Centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj, ustanove obrazovanja i dr.) sa sedištem na teritoriji opštine Kikinda;

Udruženja građana iz oblasti socijalno-humanitarnog rada registrovana na teritoriji opštine Kikinde;

Druge javne službe na lokalnom nivou.

    

Prioritet imaju projekti koji:

Podižu nivo kvaliteta u pružanju usluga socijalne zaštite deci i odraslima sa smetnjama u razvoju;

Omogućavaju uključivanje ciljne grupe u rešavanje sopstvenih problema;

Omogućavaju socijalnu inkluziju kroz organizovanje aktivnosti.


Uslovi konkursa:

Projekat mora biti usklađen sa prioritetima definisanim u Strategiji razvoja socijalne zaštite opštine Kikinda 2008-12. godine.

Visina iznosa po projektu može biti do četiri miliona na godišnjem nivou, sa mogućnošću promene iznosa Odlukom o budžetu opštine Kikinde.

Opština Kikinda će sa pružaocem usluga potpisati ugovor naa četiri godine, počev od novembra 2009. godine, sa mogućnošću daljeg produžavanja ugovora o pružanju usluga nakon isteka roka na koji je ugovor potpisan.

Posao pružaoca usluge će dobiti ona organizacija koja pruži najviše garancija da će uslugu pružati kvalitetno i po odgovarajućoj ceni, odnosno ona organizacija koja ima najviše kredibileta za pružanje usluga.

Organizacije koje se javljaju na konkurs moraju raspolagati svim profilima radnika i ispunjavati ostale uslove prema utvrđenim minimalnim  standardima usluga socijalne zaštite koji su propisani od strane Ministarstva rada i socijalne politike.

Pružanje usluga podrazumeva:

    rad sa decom sa smetnjama u razvoju (do 18 godina) radnim danom od 12č – 16č (slobodne aktivnosti – radionica);

    rad sa odraslima sa smetnjama u razvoju ( preko 18 godina) radnim danom od 07č – 16č.


Sredstva namenjena finansiranju projekta:

Ukupna raspoloživa suma za ovaj konkurs iznosi  4.000.000 dinara na godišnjem nivou, koja je obezeđena u budžetu lokalne samouprave. Ugovarač zadržava pravo da ne raspodeli sva raspoloživa sredstva od ukupne raspoložive sume.

U skladu sa navedenim uslovima opravdani troškovi podrazumevaju:

troškove zarada osoblja (potreban broj osoblja utvrđen sa Minimalnim standardima i specifikacijom usluga Dnevnog boravka), materijalne troškove (radioničarski, kancelarijski i higijenski materijal), stalne troškove, ishrana korisnika, tekuće popravke i održavanje i stručno usavršavanje zaposlenih.


Način pisanja projekta:

Predlozi projekata moraju biti dostavljeni na propisanom obrascu. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

 

Rok i način dostavljanja predloga projekta:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 23. oktobra 2009. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda, sa naznakom: za Sekretarijat za društvene delatnosti.

Osnovna dokumentacija mora da sadrži: obrazac za predlog projekta koji se dostavlja u 3 primerka (1 overeni original i 2 kopije) i kopiju rešenja o registraciji.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu podnosioca predloga projekta, naziv projekta i sledeći tekst: "Ne otvarati pre završetka konkursa".

Obrazac za prijavu na konkurs zainteresovane organizacije mogu preuzeti ovde ili je mogu dobiti u kancelariji broj  17, svakog radnog dana  od 08 do 15 časova, počev 19.10.2009. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratite kontakt osobi:

Pažin Gordana

Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti opštine Kikinda

Kontakt telefoni: 0230-410-102

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike