Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9 i kat. parc.br. 9538/29 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 10/2015 ), raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9 i kat. parc.br. 9538/29 k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka prikupljanja pisanih ponuda radi otuđenja iz javne svojine Opštine Kikinda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta upisanog u List nepokretnosti br.3899 k.o. Kikinda i to: parcela broj 9538/1 površine od 3ha 19a 82m2 , parcela broj 9538/9 površine od 1ha 59a 81m2 i parcela broj 9538/29 površine od 1ha 69a 97m2.
Postupak prikupljanja i otvaranja pisanih ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka otuđenja predmetnih parcela u javnoj svojini opštine Kikinda.

Početna cena zemljišta iz stava 1 Oglasa iznosi 408.598,40 evra, što obračunato u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan raspisivanja ovog Oglasa iznosi 49.271.696,00 dinara.

Parcele broj 9538/1, 9538/9 i 9538/29 se nalazi u delu grada čija namena je određena Planom detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013).
Građevinsko područje obuhvaćeno Planom obuhvata prostor u jugoistočnom delu građevinskog reona Kikinde, uz granicu građevinskog reona, tj. uz koridor železničke pruge. Bruto površina obuhvata Plana iznosi 19,57 ha.
U okviru radne zone izvršena je podela na podceline prema karakteristikama tehnološkog procesa i potencijalnom ekološkom opterećenju, položaju objekata na parceli, kao i mogućem korišćenju različitih vidova saobraćaja.

Parcela br. 9538/1 k.o. Kikinda nalazi se u I poodcelini koja obuhvata deo radne zone omeđen ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 3 i Nova 4; P=3.2 ha.
Parcele broj 9538/9 i br. 9538/29 se nalaze u II podcelini koja obuhvata deo radne zone omeđen ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 3 i Nova 4; P=3.3 ha.

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi (dozvonjena namena objekata)
Podcelina I – U okviru podceline I dozvoljena namena objekata podrazumeva izgradnju proizvodno poslovnih objekata malih i srednjih preduzeća čija delatnost ne proizvodi buku, vibracije i zagađenja, tj. one vrste delatnosti koje prema nivou ekološkog opterećenja mogu biti locirane na rubnim delovima stambenih naselja. Prema uslovima dobijenim od Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, za svaki pojedinačni objekat mora se tražiti mišljenje nadležnog organa o potrebi izrade procene uticaja. S obzirom da se podcelina I nalazi najbliže stanovanju, u okviru ove podceline mogu biti locirana preduzeća za čiju delatnost (proizvodna ili neproizvodna) prema mišljenju nadležnog organa nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu.
Podcelina II – Mogu se graditi proizvodno poslovni objekti malih i srednjih preduzeća uz prethodno obezbeđenje dokaza i kriterijuma vezanih za zaštitu životne sredine a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o proceni uticaja.
Parcele br.9538/9 i br. 9538/29 otuđuju se radi izgradnje termotehničkog i termoenergetskog postrojenja, odnosno izgradnje objekata koji obezbeđuju energiju iz obnovljivih izvora energije (biomasa, solarna energija i dr.) čija izgradnja je dozvoljena u Podcelini II.
Najveći stepen zauzetosti na građevinskim parcelama u radnim zonama je do 70%. Ovim stepenom zauzetosti su obuhvaćeni objekat (objekti), interne saobraćajnice, platoi, parkinzi i ostale popločane površine. Zelenilo je procentualno zastupljeno na parceli sa min 30%. Koeficijenat izgrađenosti za proizvodno poslovne objekte na građevinskoj parceli je maksimum 1.00.
Naknada za otuđenje zemljišta se obračunava u evrima i ista se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od trideset dana (30) dana od dana zaključenja Ugovora .

Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač (pravno ili fizičko lice) koji ostvari najveći broj bodova prema sledećim kriterijumima:
– zaposli minimalno 200 radnika u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o otuđenju predmetnih parcela.......25 bodova,
– koji, kod termotehničkog odnosno termoenergetskog postrojenja, primenjuje tehnologiju minimalnog ukupnog kapaciteta koogeneracije 50 MW električne energije i 100 MW toplotne energije i koja ima minimum negativnog uticaja na životnu sredinu (prikaz minumum 3 reference sa radom više od pet godina).......25 bodova,
– cena po kojoj bi proizvođač isporučivao toplotnu energiju za JP “TOPLANA” Kikinda...........25 bodova,
– koji će izgraditi toplovodni priključak od koogenerativnog postrojenja do JP “TOPLANA” Kikinda i koji će biti spreman da izvrši ulaganja u toplovodnu mrežu JP “TOPLANA” Kikinda........10 bodova
– ponuđena cena zemljišta ....... 15 bodova.
Ponuđači su dužni da, zajedno sa ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetne nekretnine prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate , na račun Opštinske uprave Opštine Kikinda broj 840-2023740-41 naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja pisane ponude. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu nekretnine. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač je dužan da, u ponudi navede i vrstu delatnosti koju će obavljati u poslovnom objektu ili objektima koje će izgraditi na predmetnom zemljištu.
U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i sudski overeno.
Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
2. Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini “Ponuda za otuđenje kat. parcela broj 9538/1, 9538/9 i 9538/29 k.o. Kikinda”

Na zadnjoj strani:
3. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje prijava je do 19,00 sati, dana 07.07.2015 godine.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u Plan detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013) svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Kontakt osobe: Tamara Škoro, tel. 0230/ 410-196 i Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .

Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 08.07.2015 godine u 11,00 časova u zgradi Opštine Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavle Markov

Nazad