Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA KIKINDA ZA 2017. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 –dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinda ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:
• obrazovne ustanove-škole, poljoprivredne stručne službe i socijalne ustanoveda da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
• visokoobrazovne ustanove-fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
• pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva,
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kikinda za 2017. godinu, do 31. oktobra 2016. godine.

Potrebna dokumentacija:
1) Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica;
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice ( ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokmentacije.
Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 asova, u prostorijama Uslužnog centra Gradske uprave grada Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca, br.12, ili sa sajta: www.kikinda.org.rs.
Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Gradske uprave grada Kikinda ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2017. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriji grada Kikinda za 2017. godinu, na adresu: Gradska uprava grada Kikinda, ul.Trg srpskih dobrovoljaca, br12. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.
Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je LJuban Sredić, telefon: 410-106, email: ljuban.sredic@kikinda.org.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, prvi sprat, kancelarija br. 77.
Ovaj javni poziv objaviti u nedeljnim lokalnim novinama „Kikindske“, internet stranici grada Kikinda i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA

Nazad