Grb Kikinde

Budžet

Informacije o budžetu grada

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Grad Kikinda će tokom 2020. godine započeti realizaciju projekta Participativno budžetiranje čime će se upisati na mapu lokalnih samouprava u Srbiji koje aktivno uključuju svoje građane u kreiranje i realizaciju lokalnog budžeta i promovišu praksu transparentnosti rada lokalnih samouprava.


Šta je participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje predstavlja učešće građana u donošenju odluka lokalne samouprave, odnosno učešće u planiranju budžeta lokalne samouprave za narednu godinu. Građani i sve zainteresovane strane kao što su predstavnici udruženja i privrede se uključuju u određivanje prioriteta i planiranje potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Participativno budžetiranje se odnosi na deo budžeta za projekte od interesa za lokalnu zajednicu, kako za grad tako i za mesne zajednice.

Ciljevi participativnog budžetiranja

Osnovi cilj participativnog budžetiranja je uključivanje građana u proces donošenja odluka i planiranje budžeta, kao i informisanje građana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave, promocija primera dobrih praksi lokalnih samouprava i stvaranje podsticajnih uslova za investicione aktivnosti i projekte.

Doprinos i uticaj participativnog budžetiranja

  • Transparentnost rada lokalne samouprave i efikasnost potrošnje javnih resursa
  • Informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u raspodeli i nadzoru nad javnim finansijama
  • Građani dobijaju mogućnost učešća u procesu donošenja odluka i rukovođenja javnim resursima
  • Doprinosi se većoj odgovornosti donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi, kao i transparentnijem radu administracije i službenika
  • Doprinosi se povećanju stepena poverenja između građana i vlasti
  • Jača se demokratksa politička kultura u lokalnoj zajednici

Upoznajte se sa participativnim budžetiranjem