Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2019.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 83 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 49 u gradu Kikindi i 34 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,16% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (13,63%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 23,52%. i viši je u odnosu na prethodni mesec (14,58%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,04 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 6,12% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 25% AMB, 75 % PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 11,76 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 8,82% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF) i 2,94% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 50% AMB, 37,2% SF i 12,5% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 4,08% uzoraka bio povećan rezidualan hlor. U selima je povećan utrošak KMnO4 u 88,23%, boja u 100%, koncentracija amonijaka u 85,29% i koncentracija gvožđe u 2,94%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.71 mg/l, a u selima 22,65 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.31 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36,56ºCoPt skale, a u selima 30,59 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike