Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2019.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 83 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 49 u gradu Kikindi i 34 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 4,08% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,16%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 17,64%. i niži je takođe, u odnosu na prethodni mesec (23,52%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,04 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 2,04% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 50% AMB, 50 % PA), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 14,7 % uzoraka je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF) i 2,94% zbog prisustva sulfitoredukujuće klostridije (SK) (struktura: 83,3% SF i 16,6% SK) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 2,04% uzoraka bio povećana. U okviru periodičnih analiza (16 u gradu) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 1.0 mg/l) u 3 od 16 uzoraka ili u 18,75% i kretala se od 0.58-1.39 mg/l. Povećana koncentracija arsena utvrđena je u 15 od 16 uzoraka ili 93,75% i kretala se od 0.0010-0.025 mg/l (MDK 0.01 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana, kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti u dozvoljenim granicama (MDK 100 µg/l,). Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u gradu su bili ispod granice detekcije. U selima je povećan utrošak KMnO4 u 91,17%, boja u 100%, koncentracija amonijaka u 91,17% i koncentracija gvožđe u 14,7%. U okviru periodičnih analiza (30 u selima) koncentracije Bora (MDK 1.0 mg/l) nisu bile povećane ni u jednom uzorku i kretale su se od 0.34-0.98 mg/l. Povećana koncentracija arsena u selima utvrđena je u 16 od 30 uzoraka i kretala se od 0.005-0.067 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U selima: Nakovo, B.V.Selo, N.Kozarci, R.Selo i B.Topola koncentracija arsena je u dozvoljenim granicama, dok je ostalim selima povećana: Vincaid (0.055-0.064 mg/l), Bašaid (0.018-0.028 mg/l), Iđoš (0.032-0.037 mg/l), Sajan (0.058-0.067 mg/l), Mokrin (0.022-0.025 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) su imale vrednosti ispod granice detekcije (MDK 100 µg/l). Koncentracija hlorita (MDK 0,2 mg/l) nije bila povećana. Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u selima su bili ispod granice detekcije. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.07 mg/l, a u selima 23,8 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.45 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37,35ºCoPt skale, a u selima 30,29 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike