Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2020.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 68 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 32 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 32 uzoraka iz grada i 36 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0 % neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6,06%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 11,11 %., i viši je u odnosu na prethodni mesec (10,00 %.). U gradu su svi uzorci bili mikrobiološki ispravni. U selima je 8,33% uzoraka bilo neispravno zbog zbog prisustva Streptokoka fekalnog porekla, a 2,77% je bilo neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 75% Streptokok fekalnog porekla i 25% Pseudomonas aeruginosa) što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 77,7 %, utrošak KMnO4 u 75 % uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 22,6 mg/l, a u selima 20,58 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,39 mg/l, a u selima 1,18 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,75 ºCoPt skale, a u selima 28,89 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike