Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2020.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 62 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 32 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 32 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad, što je isto kao i prethodnog meseca (0%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti takođe bio 0%., i niži je u odnosu na prethodni mesec (9,37%.). Dakle svi uzorci uzorkovani tokom maja meseca bili su mikrobiološki ispravni!
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, a utrošak KMnO4 i koncentracija amonijaka u 90%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,25 mg/l, a u selima 22,72 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,42 mg/l, a u selima 1,19 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,84 ºCoPt skale, a u selima 29 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike