Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2020.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 62 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 32 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 16 uzoraka, dok je u 16 vršena periodična analiza iz grada i 30 periodična analiza iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 9,37% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodnog meseca (2,7%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 16,66%, i viši je u odnosu na prethodni mesec (8,8%.). U gradu je 3,12% uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 3,12% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF) i 3,12% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa- (struktura neispravnosti: 33,33% AMB, 33,33% SF i 33,33 PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 3,12% uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 13,13% zbog prisustva Streptokoka fekalnog porekla (SF), (struktura: 20% (AMB) i 80% Streptokok fekalnog porekla (SF)) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U 13 od 16 uzoraka ili u 81,25% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,0157 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). I 14 od 16 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 87,5% sa prosečnom vrednosti 231,15 mg/l (MDK 200 mg/l). U 4 od 16 uzoraka bio je povećan Bor ili u 25% uzoraka sa prosečnom vrednosti 1,08 mg/l (MDK 1 mg/l). U jednom od 16 uzoraka bili su povećani ukupni trihalometani (i pojedinačni: hloroform i dihlorbrommetan) ili u 6,25%. U selima je povećana boja u 96,66% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0%, koncentracija amonijaka u 86,66% uzoraka, koncentracija gvožđa u 6,66% i povećana koncentracija mangana u 3,33%. U 18 od 30 uzoraka ili u 60% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,032 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). U 6 od 30 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 20% sa prosečnom vrednosti 197,35 mg/l (MDK 200 mg/l). U 4 od 16 uzoraka bio je povećan Bor ili u 25% uzoraka sa prosečnom vrednosti 0,86 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 30 uzoraka nije detektovana povećana koncentracija ukupnih ili pojedinačnih trihalometana. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,17 mg/l, a u selima 22,68 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,49 mg/l, a u selima 1,23 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36,72 ºCoPt skale, a u selima 32,67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike