Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2021.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 67 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 34 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 34 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 5,88% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 10.17%) i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 15,15% i viši je u odnosu na prethodni mesec (0%.). U gradu je 2,94% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 2,94% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), (Struktura: 50% AMB, 50% SF). U selima 6,06% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 9,09% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), (Struktura: 40% AMB, 60% PA), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti za grad, ali ne i za sela, je struktura neispravnosti nezadovoljavajuća i u gradu i u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 80,0% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80% uzoraka i koncentracija gvožđa u 6,66%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,24 mg/l, a u selima 22,41 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,24 mg/l, a u selima 1,24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,97 ºCoPt skale, a u selima 30,33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike