Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2021.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 74 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 41 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 23 uzoraka iz grada, a periodična u 16 uzoka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12,19% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 5.88%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 12,12% i niži je u odnosu na prethodni mesec 15,15%.). U gradu je 2,43% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 7,31% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) i 2,43% ubog prisustva sulfitoredukujućih klostridija (SK) (Struktura: 20% AMB, 60% SF, 20% SK). U selima 3,03% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 3,03% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), a 6,06% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), (Struktura: 25% AMB, 25% SF, 50% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti kao ni struktura neispravnosti za grad i za sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U 15 od 16 uzoraka ili u 93,75% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,0134 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). I 15 od 16 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 93,75% sa prosečnom vrednosti 232,55 mg/l (MDK 200 mg/l). U 4 od 16 uzoraka bio je povećan Bor ili u 25% uzoraka sa prosečnom vrednosti 1,08 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 16 uzoraka nisu bili povećani ukupni trihalometani. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 80,0%, koncentracija amonijaka u 86,66% uzoraka, koncentracija gvožđa u 3,03%, koncentracija mangana u 3,03% i mutnoća u 3,03%. U 18 od 30 uzoraka ili u 60% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,0229 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). U 6 od 30 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 20% sa prosečnom vrednosti 178,66 mg/l (MDK 200 mg/l). U 3 od 30 uzoraka bio je povećan Bor ili u 10% uzoraka sa prosečnom vrednosti 0,69 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 30 uzoraka nije detektovana povećana koncentracija ukupnih ili pojedinačnih trihalometana. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,17 mg/l, a u selima 23,49 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,52 mg/l, a u selima 1,39 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,26 ºCoPt skale, a u selima 30,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike